Персонални UPS услуги

Ако се нуждаете от еднократна услуга за решаване на конкретен проблем, може да изберете индивидуални услуги срещу малка такса.

По-долу е кратък списък с нашите предложения. Вашият представител на Eaton с удоволствие ще Ви разкаже повече.

  • Огледи на място - консултантска услуга, която цели да гарантира възможно най-добрата операционна среда за Вашата UPS система за осигуряване на нейната безпроблемна работа.
  • Инсталиране - сервизните инженери на Eaton могат да Ви помогнат при настройването и конфигурирането на цялата UPS система, включително връзките към Вашата система за наблюдение и ако желаете, към системата за дистанционно наблюдение Eaton SmartQmmunicator.
  • Въвеждане в експлоатация - нашите сервизни инженери могат да Ви помогнат да стартирате Вашата UPS система и да се уверите, че работи правилно, като извършат всички необходими проверки преди включване на системата.
  • Профилактика - почистване на оборудването, проверка на монтажа и операционната среда, механична проверка, измервания и корекции, проверка на състоянието на батериите, системна проверка, анализ на записите на събития и необходими действия, евентуални ремонти. Обикновено се извършва веднъж годишно, освен ако не е договорено друго.
  • Доклади - след всяко посещение за поддръжка, независимо дали е редовно или извънредно, ще получавате пълен писмен доклад за повредите и стъпките, предприети за тяхното отстраняване.
  • Анализ на качеството на захранването - с течение на времето натоварванията върху UPS системата и електрическата мрежа могат да се променят. Сервизните инженери на Eaton могат да анализират качеството на захранването, което се подава към оборудването, и да предложат корективни мерки, ако е необходимо.
  • Анализ на батериите и подмяна - в UPS системите на Eaton се използват само строго тествани, висококачествени батерии. Животът на батериите е оптимизиран чрез нашия ABM метод за зареждане на батерии. Сервизните инженери на Eaton ще поддържат Вашите батерии като нови, при необходимост ще ги подменят и ще изхвърлят старите батерии по екологичен начин. При смяна на батериите ще бъдат подменяни и всички кабели, така че да се предотвратят проблеми от окисляване. Накрая системата от батерии се изпробва при нормални експлоатационни условия.
  • Системни надстройки - по време на посещения за поддръжка нашите сервизни инженери ще анализират натоварването и работата на Вашата UPS система и ако е необходимо, ще предложат промени за приспособяване към новите потребности. Никога повече няма да използвате остаряла или маломерна система.
  • Резервни части - сключването на споразумение за обслужване с Eaton Ви гарантира употребата само на фабрично одобрени резервни части с най-добро качество. Оторизираните сервизни представители на Eaton имат на склад най-често използваните резервни части и запасите им се попълват бързо от стратегически разположените регионални логистични центрове на Eaton.
  • Eaton SmartQmmunicator - Вашите UPS системи могат да бъдат свързани директно към центъра за обслужване на Eaton чрез интернет. Софтуер за дистанционно наблюдение, намиращ се на компютрите на Eaton, ще държи под око състоянието на Вашите UPS системи, като ще алармира незабавно, ако наблюдаваните параметри са извън обичайните. Системата за дистанционно наблюдение може само да се свърже към Вашата UPS система, тя няма абсолютно никакъв достъп до Вашите бизнес данни. Сигналите, получени чрез SmartQmmunicator, ще бъдат предавани по мобилен телефон към дежурния инженер на Eaton, който веднага ще предприема действия.