green grass and trees

Green By Design

Společnost Eaton trvale spolupracuje se svými zákazníky na vývoji řešení, která zajišťují udržitelný rozvoj po celém světě. Naše řešení zdrojů záložního napájení (UPS) mají za cíl dosažení bezkonkurenční energetické účinnosti, efektivní využívání zdrojů, maximální využití recyklovatelných materiálů a snižování emisí po celou dobu životního cyklu výrobku.

Datový list Green by Design

Níže se můžete dozvědět více o všech čtyřech krocích životního cyklu výrobků „Green by Design“ společnosti Eaton od návrhu a výroby přes jejich používání až po likvidaci při konci jejich životnosti.

Posuzování životního cyklu (LCA)

Součástí procesu návrhu ve společnosti Eaton je zohlednění otázek ochrany životního prostředí. Projekční tým se při své práci zaměřuje na následující čtyři charakteristické vlastnosti: energetická účinnost, efektivita zdrojů, recyklace a shoda se všemi předpisy. Proces posuzování životního cyklu (LCA) se využívá k získávání informací o případných dopadech výrobku na životní prostředí. Tento proces probíhá u vybraných výrobků, přičemž při posuzování jsou dodržovány požadavky norem ISO 14040/14044.

Souhrnná zpráva o posouzení vlivu výrobku UPS Eaton 93PM na životní prostředí (pdf)

Výsledky LCA výrobku Power Xpert 9395P UPS ukazují, že 74 % dopadů pochází z energetických ztrát v UPS a 25 % pochází z energie využité pro chlazení. Pro více informací prosím kontaktujte LCA@eaton.com

Látky a materiály

Směrnice RoHS (2011/65/EU): Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Tato směrnice se vztahuje na elektrické a elektronické výrobky a omezuje používání některých látek, jako jsou těžké kovy a určité látky zpomalující hoření v homogenních materiálech. Společnost Eaton zaujímá proaktivní přístup k legislativě týkající se životního prostředí, a proto se snaží plnit požadavky směrnice RoHS ještě předtím, než se toto plnění stane právně závazným.

Stav plnění požadavků RoHS u každého výrobku je možno najít pod EC Prohlášením o shodě.

Nařízení REACH (ES 1907/2006): Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Toto nařízení se vztahuje na všechny elektrické výrobky a má za cíl omezovat používání nebezpečných chemických látek ve výrobě. Společnost Eaton ve svých výrobních procesech neustále sleduje používání látek, které spadají pod nařízení REACH. Podle našeho nejlepšího vědomí naše výrobky neobsahují SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy) a v případě, že by došlo ke zjištění výskytu těchto látek v množstvích nad prahovou hodnotou, budeme o tom naše zákazníky informovat tak, jak je naší povinností.

Stáhněte si písemný závazek společnosti Eaton pro 1-fázové a 3-fázové UPS ve vztahu k nařízení REACH

Pro získání informací o látkách a materiálech používaných u našich zdrojů UPS se jako vodítko používá norma IEC 62474 (Materiálová deklarace pro produkty a pro elektrotechnický průmysl).

Mezinárodní výbory a organizace

Společnost Eaton prokazuje svůj závazek týkající se ochrany životního prostředí svou účastí ve výborech IEC (Mezinárodní elektrotechnické komise) pro standardizaci, v regulačních výzkumných studiích a v neziskových aktivitách, jako jsou organizace Green Grid a program Energy Star.

Stáhněte si písemný závazek společnosti Eaton pro 1-fázové UPS & ePDU a 3-fázové UPS ve vztahu k normě IEC 62040-4

Řízení ochrany životního prostředí, bezpečnosti a zdraví při práci

Společnost Eaton se zaměřuje na budování trvale udržitelných provozů a výrobků prostřednictvím globální standardizace svých programů a postupů ochrany životního prostředí, bezpečnosti a zdraví při práci. Náš globální program řízení ochrany životního prostředí, bezpečnosti a zdraví při práci je unifikovaným systémem, který konsoliduje stávající programy (ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, OSHA VPP) do jednoho integrovaného systému managementu.

Více informací najdete na: EHS ve společnosti Eaton

Certifikáty našich podniků a výrobních závodů dle ISO 14001 jsou uvedeny v sekci Power Quality na stránce Certifikáty.


Zelená technologie

Společnost Eaton vyvíjí řešení, která jsou navrhována pro zajištění trvale udržitelného růstu na celém světě. Naši inženýři neustále vyvíjejí lepší způsoby k dosažení ekologických a ekonomických výhod. To zahrnuje vývoj energeticky účinných a ekologicky přívětivých technologií. Chcete-li se přesvědčit o tom, jak vám naše technologie mohou pomoci, použijte kalkulátor celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a zjistěte, jak zdroje UPS naší společnosti fungují s vaším zátěžovým profilem.

Energy Saver System (ESS)

Funkce ESS umožňuje dosažení extrémně vysoké energetické účinnosti a spolehlivosti za běžných provozních podmínek tam, kde je zátěž napájena statickým bypassem. Samotný UPS (usměrňovač a střídač) se aktivuje pouze v případě, že dojde buď k selhání síťového napájení nebo k jeho odchýlení se od předem nastavených limitů z hlediska napětí nebo kmitočtu. Výrobky společnosti Eaton se ve srovnání s jinými řešeními vyznačují extrémně vysokou energetickou účinností s rychlým přechodem na usměrňovač v případě výpadku síťového napájení, čímž nedochází ke ztrátám dat ani rušení výstupů. Výkon systému je tak mnohem spolehlivější. Výrobky, které obsahují tuto technologii, jsou zdroje UPS Eaton 91PS a 93PS, Eaton 93PM a Power Xpert 9395P.

Technologie Easy Capacity Test (ECT)

Technologie ECT umožňuje uživateli provést zkoušku celého svého výkonového systému pod plným zatížením bez potřeby externí zátěže, čímž se snižuje potřeba použití umělých zátěží při montáži a dosažení energetických úspor využitím jalového výkonu. Výrobky, které obsahují tuto technologii, jsou zdroje UPS Eaton 93E Eaton 91PS a 93PS, Eaton 93PM a Power Xpert 9395P.

Technologie HotSync

Pomocí technologie HotSync je možno paralelně zapojit více zdrojů UPS pro zvýšení napájecího výkonu. Výhodou technologie HotSync je to, že není nutno pořizovat naddimenzovaný zdroj UPS pro vyrovnání případných zvýšených odběrů v budoucnu. Je možné začít s jedním modulem a přidávat výkon, kdykoli je to zapotřebí. Výrobky, které obsahují tuto technologii, jsou BladeUPS, Eaton 9PX, Eaton 9155, Eaton 93E, Eaton 91PS a 93PS, Eaton 93PM a Power Xpert 9395P.

Technologie Advance Battery Management (ABM)

ABM zvyšuje životnost baterií pomocí třístupňového nabíjecího postupu. Odstraněním nutnosti neustálého dobíjení ABM také pomáhá snižovat spotřebu energie a prodloužit životnost baterie. Výrobky, které obsahují tuto technologii, jsou BladeUPS, Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton 5SC, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA), Eaton 9PX (5-22 kVA), Eaton 9155, Eaton 93E, Eaton 91PS a 93PS, Eaton 93PM a Power Xpert 9395P.

Výměna baterií za provozu

Tato technologie umožňuje výměnu baterií za provozu s výměnou nebo vyjmutím jednoho řetězce baterií v jeden okamžik, přičemž zařízení zůstává v chodu, čímž se prostoje omezují na minimum. Výrobky, které obsahují tuto technologii, jsou BladeUPS, Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton EX, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA) a Eaton 9PX (5-22 kVA), Eaton 91PS a 93PS.

Technologie EcoControl

Technologie EcoControl automaticky deaktivuje periferní zařízení, jakmile dojde k vypnutí hlavního napájení, čímž je možno dosáhnout až 30 % úspor energie. Tato moderní technologie může hrát velkou roli při snižování nákladů na energie. Výrobky, které obsahují tuto technologii, jsou Eaton Protection Station, Eaton Ellipse ECO a Eaton Ellipse PRO.

Ukončení životnosti

Politika Ukončení životnosti společnosti Eaton má za úkol navrhovat výrobky, které budou mít minimální dopad na životní prostředí. Zavázali jsme se plnit požadavky následujících platných legislativních předpisů:

WEEE (směrnice 2012/19/EU):
Odpad z elektrických a elektronických zařízení
Písemný závazek společnosti Eaton pro 1-fázové UPS a 3-fázové UPS ve vztahu k WEEE

Baterie (směrnice 2006/66/CE):
Baterie a akumulátory a odpadní baterie a akumulátory
Písemný závazek společnosti Eaton pro 1-fázové UPS a 3-fázové UPS ve vztahu k bateriím

Obaly (směrnice 94/62/EC):
Obaly a obalové odpady
Písemný závazek společnosti Eaton pro 1-fázové UPS a 3-fázové UPS ve vztahu k obalům

Společnost Eaton bere v potaz vliv na životní prostředí, které má balení a proces ukončení životnosti produktu. Zaměřujeme se na zodpovědnější demontáž včetně tvorby pokynů konce životnosti za účelem snadné recyklace.

Recykluje se až 90 % olovo-kyselinových baterií a velkou část získaného materiálu je možno použít při výrobě nových baterií.

Další informace