Vysvětlivky k terminologii

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

A

Aktivní regulace napětí
Řídící modul nastavuje výstupní napětí usměrňovačů tak, aby bylo na straně stejnosměrného (ss - DC) napájení udrženo konstantní stejnosměrné (ss - DC) napětí (měřeno na výstupu baterie) a to v normálním režimu činnosti, nezávisle na změnách zatížení.

Aktivní sdílení zátěže
Schéma rozdělení proudu ovládané řídícím modulem, který nastavuje výstupní napětí všech usměrňovačů ve stejnosměrném (ss - DC) napájecím systému tak, že všechny usměrňovače dodávají stejný výstupní proud.

Ampér (A)
Jednotka intenzity elektrického proudu. Jeden Ampér je intenzita elektrického proudu při které za jednu sekundu proteče vodičem elektrický náboj jeden Coulomb.

AVC
Aktivní regulace napětí

Střídavé napájení
Dodávka elektrické energie z veřejné elektrorozvodné sítě.

B

Baterie vyměnitelné uživatelem
Umožňují uživateli snadnou výměnu za předpokladu, že UPS je vypnut.

Baterie vyměnitelné za provozu
Funkční vlastnost UPS umožňující uživateli výměnu baterií aniž by bylo třeba vypnout napájení připojených zařízení.

Bypass
Obvod používaný ke změně vedení elektrického proudu mimo (bypass) normální průběh. V UPS se bypass používá k tomu, aby napájení zátěže šlo mimo hlavní elektronické obvody UPS tak, aby na těchto obvodech bylo možné provést servisní zásah bez přerušení napájení zátěže.

C

C10
Symbol ampérhodinové kapacity baterie při 10 ti hodinovém vybíjení až do stanovené hodnoty minimálního napětí.

Čas náběhu (Náběhový čas)
Čas, který potřebuje usměrňovač aby dosáhl návrhové hodnoty výstupního proudu po zpoždění při zapnutí. Strmost náběhu je nastavena tak, že čas náběhu pro nižší výstupní proudy je kratší.

CE
Viz Conformité Européene (značka souladu s normami EU)

Čisté napájení
Elektrické napájení, které bylo upraveno a je regulováno tak, aby ve výstupním napětí nebylo elektrické rušení

Conformité Européene (CE)
Značka CE označuje výrobky vyhovující všem požadavkům a bezpečnostním normám přijatým v zemích EU. Tyto výrobky jsou tak certifikovány pro prodej v zemích Evropské Unie.

D

Databáze správních informací (MIB)
Popisuje sadu objektů napájecího systému Powerware, které jsou předmětem správy.

Digitální vstup
Vstup, který dokáže rozlišit pouze rozpojení nebo zkrat (bezpotenciálový)

Digitální výstup
Bezpotenciálový reléový kontakt

Dimenzační proud systému
Součet dimenzačních proudů usměrňovačů v napájecím systému Powerware.

Dimenzační proud usměrňovače
Maximální výstupní proud usměrňovače při 58V u usměrňovače s jmenovitou hodnotou napětí 48V nebo při 29V u usměrňovače s jmenovitým napětím 28V.

Dvojitá konverze
Konstrukce UPS u které je primární výkonový obvod tvořen usměrňovačem a invertorem. Dvojitá konverze st-ss-st (AC-DC-AC) izoluje výstupní obvod od všech nedokonalostí vstupu, jako je pokles napětí, přepětí a změny kmitočtu. Viz Online UPS.

Dvoufázové napájení
Napájení z jednoho zdroje se dvěma výstupy, které mohou mít fázový posun 180 ° nebo 120 °.

E

Elektrický proud
Pohyb nábojů , jako např. elektronů vodičem.

EMC
Elektromagnetická kompatibilita (posuzuje se na základě rušivého elektromagnetického vyzařování objektu)

F

Filtrace
Způsob jak odstranit na výstupu UPS rušení v napájecím napětí (šum) tak, aby neovlivnil připojená zařízení.

G

Grafické uživatelské rozhraní (GUI)
Rozhraní, při kterém operační systém počítače při zobrazování informací pro uživatele používá na obrazovce místo textu grafické symboly. To je případ PowerManager software.

H

Heterogenní síť
Síť s velkým množstvím pracovních stanic, operačních systémů a s různorodými aplikacemi od různých dodavatelů.

Homogenní síť
Síť, která se skládá ze součástí – pracovních stanic, serverů a operačních systémů od téhož dodavatele, nebo vzájemně kompatibilních, které mohou pracovat v téže síti.

I

I/O (vstup/výstup)
Vstup/výstup

Interaktivní UPS
UPS obsahující invertor v off-line režimu, který se však aktivuje při výpadku a má dobu náběhu kratší než off-line UPS. Připojená zátěž je chráněna před přepětím a její napájecí napětí je upraveno.

Invertor (měnič)
Stroj, přístroj nebo systém, který mění stejnosměrné napájení na napájení střídavým proudem.

Invertor (měnič)
Zařízení, které mění jeden druh elektrického napájení na druhý, jako např. střídavý elektrický proud na stejnosměrný.

Izolace
Oddělení (často prostřednictvím oddělovacího transformátoru) jedné části systému od nežádoucích vlivů jiných částí.

Izolační transformátor
Transformátor s několika vinutími a galvanickým oddělením primárního a sekundárního vinutí. Ačkoli jsou obě vinutí galvanicky oddělena, magnetická vazba (indukce) mezi primárem a sekundárem umožňuje přenos elektrického výkonu mezi nimi. Izolační transformátor nepřenáší některé typy nežádoucího rušení a některé typy přechodových jevů z primárního na sekundární vinutí. Útlum nebo stupeň potlačení amplitudy takovýchto nežádoucích jevů může být až jedna ku milionu.

J

Jednofázové napájení (1f)
Napájení prostřednictvím jednoho zdroje, normálně po jednom živém (fázovém) vodiči a zpětném nulovém vodiči, který je uzemněn.

Jistič (CB)
Zařízení pro ruční přerušení nebo zapnutí elektrického obvodu. Jistič může přerušit obvod též automaticky, dojde-li k přetížení.

Jmenovitá hodnota
Stanovená hodnota, přijatá pro danou příležitost. Jmenovitá napětí jsou např. hodnoty přiřazené napájecím obvodům tak, že o příslušných napětích lze pohodlně hovořit jako o jmenovitých 120Vst nebo 230Vst.

Jmenovité napětí systému
Stejnosměrné výstupní napětí používané všeobecně k popisu typu systému, Obvykle 24 nebo 48V.

K

Kapacita baterie
Vyjadřuje se v Ampérhodinách při standardní teplotě a při standardním režimu vybíjení (obvykle desetihodinovém). Kapacita v tomto režimu se též označuje jako C10.

Kazeta usměrňovačů
Modul napájecího systému Powerware používaný k propojení usměrňovačů s ostatními moduly systému.

Kmitočet
Počet period (kladná a záporná oscilace) během jedné sekundy. Udává se v Hertzech (Hz). V Severní Americe pracuje elektrorozvodná síť s kmitočtem 60Hz, v Evropě 50Hz.

Konfigurační databáze
Jde o úplnou sestavu konfigurovatelných parametrů.

Konfigurační soubor
Informace nebo data zavedená do řídícího modulu, určujícího chování napájecího systému Powerware tak, aby vyhovoval konkrétním požadavkům zákaznického objektu nebo instalace.

L

LCD (Liquid Crystal Display)
Typ obrazovky využívající technologii tekutých krystalů

LEDy (Light Emitting Diode)
LED diody umístěné na přední straně UPS, které informují uživatele o různých provozních stavech a činnostech UPS.

M

Mapování
Proces přiřazování fyzických objektů objektům logickým, např. když je konkrétní analogový kanál (interní nebo externí) přiřazen jako kanál pro měření napětí sběrnice.

Maximální proud systému
Maximální proud, který může za všech podmínek dodáván napájecím systémem Powerware (mimo baterie). Normálně je to 120% proudu, na který je systém dimenzován.

MCB
Miniaturní jistič. Přesně nastavený znovunastavitelný proudový jistič.

Metoda rozlišení pomocí strmosti
Zapojení, které má tu vlastnost, že bod, při kterém dojde k odstavení v důsledku přepětí se posouvá dolů s rostoucí zátěží.

N

Náběh
Proces postupného zvyšování výstupního napětí (a proudu) usměrňovače při zapnutí aby se omezil proudový náraz na vstupu při zapnutí.

Nabíječ baterie
Zařízení nebo systém, který dodává elektrickou energii potřebnou k udržení baterie v plně nabitém stavu.

Napájecí systém
Skříňový modul, samostatná skříň nebo několik skříní zapojených paralelně, zajišťujících ss napájení jediné ss sběrnice.

Napětí sběrnice
Aktuální napětí dodávané do zátěže, měřené na pásech sběrnice.

Napětí usměrňovače
Napětí, na které jsou usměrňovače nastaveny. Předpokládá se pro všechny usměrňovače stejné a nezahrnuje nastaveni potřebná pro sdílení zátěže.

Napěťový pokles
Snížení napájecího napětí z elektrorozvodné sítě aniž by došlo k úplnému výpadku.

Národní elektrotechnická norma (NEC)
Sbírka předpisů a norem pro elektrotechnický a elektronický průmysl v USA. Sbírka byla zpracována National Fire Protection asociací v Quincy, Massachusetts. Prvně publikována v roce 1896.

Nelineární (harmonické) zkreslení
Označuje přítomnost harmonických kmitočtů, které mění tvar střídavého napětí z jednoduché sinusoidy na složitější průběh. Nelineární zkreslení může být vyvoláno zátěží, projevit se zpětně na napájecí elektrorozvodné síti a způsobit problémy s napájením u jiných zařízení připojených na stejný napájecí přívod.

Neupravené napájení
Elektrické napájení, které může nebo nemusí obsahovat nežádoucí elektrické signály.

Nouzové odstavení
Používá se pro okamžité nebo rychlé odstavení elektrického napájení UPS a zátěže. Zařízení pro nouzové odstavení se obvykle aktivuje v krizových situacích aby se zabránilo poškození UPS a napájených zařízení. Některé instalace serverových místností vyžadují funkci vzdáleného odstavení (REPO) jako součást svých bezpečnostních systémů

Nulový modem
Speciální kabel k přímému propojení dvou portů RS-232 tak, jako kdyby mezi nimi byla dvojice modemů.

O

Obdélníkový průběh
Výstupní průběh, který generují velmi jednoduché a levné UPS. Funguje přijatelně pro méně citlivá napájená zařízení, ale pro některé typy elektronických zařízení je nepřijatelný.

Obousměrný invertor (měnič)
Zařízení, které mění (nebo konvertuje) střídavý proud na stejnosměrný a naopak.

Ochrana před přechodovými jevy v síti
Ochrana vstupních a výstupních obvodů (telefonního přístroje nebo modemu) na konektoru RJ11(pouze pro modely 120V) nebo na konektoru RJ45 pro síťový kabel 10BaseT. Izoluje připojená zařízení jako je modem a fax od “zpětných” přepětí v napájení.

Odolnost proti poruchám
Schopnost systému fungovat v případě poruchy subsystému.

Odstupňovaný (škálovatelný) UPS
UPS umožňující rozšiřování. Je možné např. zajistit napájení zátěže se zvýšenou spotřebou dokoupením a montáží dodatečných výkonových modulů.

Off-line UPS
Typ UPS, který napájí zátěž přímo z elektrorozvodné sítě a v případě poklesu napětí této sítě napájí zátěž z baterií přes invertor (měnič). Zpoždění mezi výpadkem elektrovodné sítě a spuštěním invertoru může být tak velké, že způsobí přerušení provozu některých citlivých zařízení. Nazývá se též standby UPS.

Omezovač nabíjecího proudu
Napěťové řízení omezující nabíjecí proud baterie na přednastavenou hodnotu.

On-line UPS
Typ UPS, u kterého je invertor v činnosti i během normálních provozních podmínek a UPS tak napájí zátěž upraveným napětím přes invertor (měnič), který nepřetržitě reguluje střídavý výstup UPS bez ohledu na vstup z elektrovodné sítě. V případě výpadku elektrovodné sítě nedochází při přechodu na záložní napájení ke zpoždění.

Ovladač
Program fungující jako koordinátor sběru dat a konfigurace konkrétního síťového objektu (hardwarového či softwarového). SNMP ovladače poskytují řídícím stanicím data o provozu a konfiguraci zařízení v síti.

P

Paralelní on-line UPS
Technologie UPS, která zajišťuje redundanci zdrojů regulovaného záložního napájení takovým způsobem, že kritická zařízení jsou napájena i v případě poruchy jednotlivého UPS.

Pevné připojení
Popisuje vlastnost jakéhokoli zařízení připojeného k napájení natrvrdo na svorky nebo rozvodný panel.

Plné zatížení
Největší zatížení, na které je obvod navržen; jakýkoli další přírůstek je považován za přetížení.

Plovoucí kontakt
Izolovaný kontakt, na němž není žádné napětí a přes který koncový uživatel zapojuje vnější obvody. Plovoucí kontakty UPS poskytují základní komunikační funkce jako je monitorování a odstavení.

Pojistka s vysokou vypínací schopností
Přesně dimenzovaná pojistka, aktivovaná v situaci vysokého proudového přetížení, při čemž nedojde k jejímu přepálení.

Přechodový jev
Rychlá a značná změna hladkého sinusového průběhu, která se objevuje na tvaru křivky napětí a proudu během přechodu z jednoho ustáleného stavu do druhého.

Přednastavené napětí
Napětí, na které se nastaví usměrňovač dojde-li k výpadku řídícího modulu. Všeobecně je jeho hodnota rovna hodnotě udržovacího napětí nastavené na řídícím modulu.

Přepojovač
Přepínač, který přepne proud z jednoho průběhu na druhý bez přerušení.

Přetížení
Provozní stav kdy zátěž požaduje větší příkon, než na který je zdroj (jako je UPS) dimenzován.

Přívodní kabel
Svazek vodičů připojených na vstupní svorky UPS. Konec svazku na protilehlé straně UPS je připojen na elektrorozvodnou síť napájející UPS.

Přívodní vidlice
Je připojena na konec přívodního kabelu (opačný než UPS) a zasouvá se do zásuvky elektrovodné sítě.

PSTN
Veřejná komutovaná telefonní síť (dříve JTS)

R

Rádiové rušení
Rušení na vysílacích kmitočtech pro rozhlasové vysílání

Ráz
Přechodová (nebo mžiková) proudová, napěťová nebo výkonová vlna v elektrickém obvodě.

Redundance UPS typu N+X
Tento typ redundance zajišťuje spolehlivou činnost UPS tím, že eliminuje v rámci UPS jakékoli slabé kritické místo, při jehož poruše by došlo k výpadku celého UPS.

Redundance
Zdvojení prvků systému nebo instalace za účelem zvýšení spolehlivosti nebo zachování provozu.

Regulace
Metoda udržení napětí v úzkém rozsahu.

Rezerva
Čas zbývající do konce vybíjení.

Řídící modul
Modul, který monitoruje a řídí činnost ss napájecího systému.

RM
Kazeta usměrňovačů

RS-232
Datové komunikační rozhraní nazývané též sériový port. Metoda digitální komunikace při které jsou datové prvky vysílány po vedení sériově za sebou.

RS-232C
Obecná hardwarová konfigurace pro sériovou komunikaci.

RS-485
Vícebodové propojení sběrnicového typu pro sériovou komunikaci. RS-485 nemá žádnou vlastní metodu detekce kolize, což musí vzít v úvahu vyšší vrstvy komunikačního protokolu.

Ruční přepojovač bypassu (MBS)
Ručně ovládaný přepínač používaný pro překlenutí (přemostění) hlavní elektroniky UPS, takže na UPS lze provést servisní zásah bez přerušení napájení.

Rušení
Náhodné, nepravidelně se vyskytující, ojedinělé nebo širokospektrální elektrické signály, které se smísí s užitečným signálem a ztěžují tak jeho identifikaci.

Rychlé dobíjení
Zvýšení provozního napětí po vybití baterie, ke kterému došlo v důsledku výpadku střídavého napájení, aby se urychlilo dobití baterie.

S

Sběrnice usměrňovače
Sběrnice, na kterou jsou připojeny výstupy usměrňovačů.

Sběrnice zátěže
Napájecí sběrnice, na kterou je připojeno zařízení zátěže.

Sdílení proudové zátěže
Proces vyrovnání výstupních proudů mezi usměrňovači. Viz Aktivní sdílení zátěže.

Selektivní odpojování zátěže
Možnost selektivně vypnout sady výstupních zásuvek UPS a prodloužit tak dobu běhu na baterie. Některé modely Powerware UPS jsou schopny při déletrvajícím výpadku napájení selektivně odpojit výstupní zásuvky méně důležitých zařízení a tak zachovat na zbylých zásuvkách napájení pro zařízení, která jsou kritická.

Sinusový průběh
Sinusoida jako tvar křivky střídavého proudu

Šíře pásma (přenosová rychlost)
Odpovídá toku dat, který je kabel schopen přenést a udává se v bitech za sekundu (bps).

Snižování a zvyšování napětí (Buck and Boost)
Interní regulace používaná v situaci, kdy na vstupu UPS dojde k přepětí nebo napěťovému poklesu. Napěťový pokles je kompenzován zvýšením a přepětí je omezeno. Výsledkem je méně časté využívání napájení z baterie, což prodlužuje její životnost.

SNMP (Simple Network Management Protocol)
Protokol typu žádost – odpověď který se používá pro sběr informací potřebných pro správu síťových zařízení. Protokol je nástrojem k nastavení a monitorování konfiguračních parametrů.

SNMP
Simple Network Management Protocol

Software pro správu napájení
Zajišťuje monitorování a odstavení UPS a připojené zátěže.

ss elektrický proud (DC)
Elektrický proud, který nemění svůj směr. Protože teče jen v jednom směru, nemůže být jeho hodnota nulová, ledaže by došlo k jeho přerušení.

ss rozvod – jištěná verze (DCF)
Modul ss (DC) rozvodu používající pojistky pro ochranu před přetížením.

ss rozvod – verze s miniaturními jističi (DCM)
Verze modulu ss rozvodu používající miniaturní jističe pro ochranu před přetížením

ss rozvod (DCD)
Modul v rámci napájecího systému Powerware, který rozvádí stejnosměrný proud do zátěží. Zahrnuje též ochranu napájecích vodičů.

Standardní hardwarové napětí
Výstupní napětí usměrňovače v nouzovém režimu, kdy došlo k výpadku mikroprocesoru usměrňovače.

Standby (náhradní) napájecí systém
Viz Off-line UPS.

Start na baterie
Umožňuje uživateli spustit UPS bez napájení z elektrovodné sítě.

Stavové LED
LEDy (svítící diody) indikující stav UPS dvoustavovou signalizací svítí-nesvítí.

Stejnosměrný proud (ss - DC)
Stejnosměrný elektrický proud

Stojanové provedení UPS
UPS, který lze umístit do stojanu (skříně) spolu se servery, huby a dalšími zařízeními.

Střídavá (st -AC) strana
Silnoproudé napájení střídavým proudem poskytované elektrorozvodným závodem nebo generátorem střídavého proudu.

Střídavé (st - AC) měření
Měření parametrů vstupního napětí a proudu střídavého napájení pomocí vzorkování. Výsledky měření jsou využívány pro výpočet efektivní hodnoty napětí, proudu a výkonu a také pro výpočet účiníku a kmitočtu.

Střídavé (st - AC) napájení
Elektrický proud dodávaný rozvodným závodem.

Střídavý (st - AC) rozvod
Modul napájecího systému Powerware, který rozvádí střídavé napájení do dalších výkonových modulů systému Powerware.

Střídavý proud (st-AC)
Proud, jehož polarita se mění (nebo střídá) v pravidelných intervalech. Protože proud v jednom směru trvá stejně dlouho, jako ve směru opačném, je střední hodnota proudu nulová.

Stupňový průběh
Též modifikovaná sinusoida. Zdokonalená verze výstupního obdélníkového průběhu, která představuje přijatelné řešení i pro některé citlivější zátěže, stále však nemá kvalitu sinusoidy.

Svorka
Přípojné místo pro zapojení vodiče na elektrické zařízení.

Svorkovnice
Izolovaná základna se svorkami pro připojení sekundární nebo ovládací kabeláže. Používá se u systémů s pevným připojením jako je UPS v případech kdy jsou vstupní vidlice a výstupní zásuvky nepraktické nebo nejsou k dispozici.

Systémové napětí
Jmenovité napětí napájecího systému Powerware shodné s nominálním napětím modulů usměrňovačů 48V nebo 24V.

T

Teplotní kompenzace
Nastavení výstupního napětí usměrňovače na takovou hodnotu, která představuje optimální nabíjecí napětí baterie při dané teplotě. Jedna ze složek regulace napájecího napětí systému, kterou vypočítává řídící modul na základě teploty baterie.

Teplotní snímač
Senzor na jehož výstupu je proměnlivá elektrická veličina, jejíž hodnota odpovídá teplotě snímaného objektu, typicky baterie.

Topologie (konfigurace) UPS
Všeobecný pojem popisující vnitřní zapojení UPS. Existují v zásadě tři topologie UPS: standby (off-line), interaktivní a on-line.

Transformátor (T)
Přístroj využívající vazby magnetickým polem mezi primárním a sekundárním vinutím, který se používá ke změně amplitudy střídavého napětí a proudu.

Třífázové napájení (3f)
Napájení jedním zdrojem se třemi výstupy se vzájemným fázovým posunem mezi proudovými a napěťovými průběhy 120 °.

Trvalé dobíjení malým proudem
Při trvalém dobíjení malým proudem je baterie připojena na zdroj konstantního napětí dodávající do baterie malý proud. Trvalé využívání této metody dobíjení způsobuje odpařování elektrolytu a korozi desek akumulátoru a snižuje životnost baterie až o 50%.

U

Účiník (PF)
Poměr celkového činného výkonu (W) k celkovému zdánlivému výkonu (VA).

Účinnost
Poměr výstupního výkonu UPS ke vstupní spotřebě z elektrorozvodné sítě. Udává jaká část vstupní spotřeby je k dispozici jako užitečný výkon na výstupu. Např. UPS s 95% účinností dodá 95% své celkové spotřeby zátěži. Zbytek se přemění v teplo.

Událost
Spuštění nebo vypnutí alarmu

Udržovací napětí
Nastavení výstupního napětí ss systému (bez teplotní kompenzace nebo dalšího nastavení).

UL
Underwrites Laboratories. Zkušební úřad v USA vydávající certifikáty

UPS (Uninterruptible Power Supply)
Zdroj nepřerušovaného napájení bez zpoždění nebo přechodových jevů, působící v časových intervalech, kdy není elektrovodná síť schopna zajistit přijatelnou kvalitu napájení. Některé UPS též filtrují a regulují napájení z elektrovodné sítě.

Usměrňovač
Modul napájecího systému Powerware který přeměňuje střídavé vstupní napětí na regulované stejnosměrné výstupní.

Uzemnění
Vodič připojující příslušný obvod na zemní potenciál

V

Varistor (MDV)
Varistor založený na technologii kysličníků kovů (Metal Oxide). Nelineární polovodičový prvek používaný pro ochranu před přepětím a jako omezovač napětí.

Vnitřní bypass
Zapojení UPS poskytující redundantní napájecí okruh. Dojde-li k vnitřní poruše UPS, bude připojená zátěž nadále napájena ale napájecí napětí nebude regulováno ani upravováno.

Volt (V)
Jednotka elektrického napětí. Napětí je rozdíl elektrických potenciálů působící pohyb elektrických nábojů (elektrický proud) např. ve vodičích.

Volt-Ampér (VA)
Jednotka zdánlivého výkonu. Např. zařízení dimenzované na 10A a 120V je dimenzováno na 1200VA neboli 1,2kVA

Výpadek
Úplná ztráta napájení z elektrorozvodné sítě ( napájení z veřejného rozvodu).

Vypnutí při poklesu napětí (LVD)
Modul napájecího systému Powerware, který odpojí zátěž od baterií v případě, že napětí baterií poklesne pod stanovenou mez. LVD připojí zátěž zpět na baterie, jakmile napětí baterií stoupne na požadovanou hodnotu.

Vypnutí při přepětí (OVSD)
Metoda ochrany, při které se vypne každý modul usměrňovače, jehož výstupní napětí překročí stanovenou maximální hodnotu.

Vyrovnání
Proces zvýšení udržovacího napětí baterií na hodnotu vyrovnávacího napětí aby došlo k dobití nebo vyrovnání napětí baterií.

Vývod
Jakýkoli bod v elektrickém rozvodu, ze kterého se odebírá proud k napájení zátěže.

W

Watt (W)
Jednotka činného výkonu. Činný výkon (W) = Zdánlivý výkon (VA) * účiník.

Z

Za provozu vyměnitelné výkonové moduly
Funkční vlastnost UPS umožňující uživateli vyměnit výkonové moduly UPS aniž by bylo potřeba vypnout napájení připojených zařízení.

Zálohování pomocí baterie (akumulátoru)
Baterie nebo sestava baterií v UPS. Jejím účelem je poskytnout alternativní zdroj energie dojde-li k výpadku hlavního napájení.

Zapojení do hvězdy
Zapojení třífázové soustavy s jedním společným nulovým vodičem a třemi fázovými vodiči.

Zapojení do trojúhelníku
Zapojení třífázové soustavy (3 fázové vodiče + zem).

Zásuvka
Konektor instalovaný na vývodu a konstruovaný pro jednu vidlici. Zásuvky na zadní straně UPS umožňují zasunout vidlice napájecích přívodů zařízení jako jsou počítače nebo monitory.

Zátěž
Zařízení, které je napájeno z UPS.

Zátěžové sekce
Skupiny zásuvek na zadním panelu UPS, které jsou nezávisle regulovány.

Zdokonalená správa baterií
Třístupňový systém nabíjení navržený pro prodloužení životnosti baterií UPS. Tím, že se baterie nabíjejí jen tehdy, je-li to potřebné, se životnost baterií podstatně prodlouží. První stupeň nabíjení: baterie se rychle nabíjejí na 90% kapacity. Druhý stupeň nabíjení: plné dobití baterií na 100%. Třetí stupeň nabíjení: klidový režim zabraňující přebíjení. První stupeň nabíjení je spouštěn po výpadku napájení nebo po pravidelném samostatném testu UPS.

Zpoždění aktivace výstupu
Zpoždění mezi sepnutím na primární straně a náběhem proudu na výstupu. Zpoždění se skládá ze dvou částí: z pevného hardwarového zpoždění určeného řídícími obvody na sekundární straně a z nastavitelného zpoždění řízeného mikroprocesorem. Během tohoto zpoždění je výstupní napětí minimálně 40V.

Zpoždění při startu
Interval mezi zapnutím a náběhem proudu na výstupu. Je součtem zpoždění při aktivaci primárního okruhu a nastavitelných částí zpoždění výstupu.

Zvyšování napětí (Boost)
Viz Snižování a zvyšování.