Słownik zasilania i produktów

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W

A

ABM – System ładowania nieciągłego baterii akumulatorów
Trzystopniowy system ładowania zaprojektowany do przedłużenia czasu użytkowania baterii akumulatorów UPS. Ładowanie akumulatorów tylko wtedy, gdy jest to konieczne znacząco wydłuża ich żywotność. Pierwszy stopień ładowania: szybko doładowuje akumulatory do około 90% pojemności. Drugi stopień ładowania: w pełni ładuje akumulatory do 100%. Trzeci stopień ładowania: tryb spoczynku zapobiegający rozładowaniu. Pierwszy stopień ładowania rozpoczyna się po zaniku napięcia lub okresowym auto teście UPS.

AC
Alternating Current – Prąd przemienny zasilania elektrycznego dostarczany przez zakład energetyczny lub generator AC.

AC Distributon – Rozdzielnica AC
Moduł systemów zasilania Powerware, który rozdziela energię AC do innych modułów systemu zasilania Powerware.

AC Metering - Próbkowanie AC
Pomiary napięcia zasilania AC i prądu przez próbkowanie. Wynik pomiaru jest używany do obliczenia wartości skutecznej napięcia, prądu i mocy, a także do obliczeń współczynnika mocy i częstotliwości.

AC Utility – sieć zasilająca AC
Energia zasilająca dostarczana przez zakład energetyczny.

Active Load Share – Aktywny podział obciążenia
System rozdziału prądu kontrolowany przez SM50, który reguluje napięcie wyjściowe poszczególnych zasilaczy, w ten sposób, że wszystkie zasilacze w systemie wytwarzają taki sam prąd wyjściowy.

Active Voltage Control – Aktywne sterowanie napięciem
SM50 dostosowuje napięcie wyjściowe zasilacza utrzymując stałą wartość napięcia wyjściowego systemu (mierzonego na wyjściu lub bateriach akumulatorów) niezależnie od zmian obciążenia w czasie normalnej pracy.

Agent
Program komputerowy, który działa jako punkt ogniskujący do zbierania danych i konfiguracji specyficznego obiektu sieciowego (sprzęt lub oprogramowanie). Agent SNMP dostarcza dane do stacji zarządzającej odnośnie eksploatacji i konfiguracji urządzeń pracujących w sieci.

Alternating Current (AC) – prąd przemienny AC
Prąd, który zmienia kierunek w regularnych okresach. Jako, że prąd przepływa w jednym kierunku w takim samym czasie jak w kierunku przeciwnym, wartość średnia przepływającego prądu wynosi zero.

Ampere (Amp or A) – Amper
Jednostka pomiarowa prądu. Jeden amper jest wartością ładunku elektrycznego przepływającego w ciągu sekundy przez przewodnik taki jak drut.

AVC
Active Voltage Control – Aktywne sterowanie napięciem

B

Bandwidth – Pasmo przenoszenia
Ilość danych, jakie kabel może przenieść mierzona w bitach na sekundę (bps).

Battery Backup – Podtrzymanie bateryjne
Akumulator lub bateria akumulatorów w systemie UPS. Celem jej jest zapewnienie alternatywnego źródła zasilania w przypadku braku zasilania z głównego źródła.

Battery Capacity – Pojemność baterii akumulatorów
Pojemność akumulatora mierzona w amperogodzinach przy pełnym naładowaniu, i przy zdefiniowanym (zwykle C10) współczynniku rozładowania.

Battery Charger – Ładowarka baterii akumulatorów
Urządzenie lub system, który dostarcza energię elektryczną potrzebną do utrzymania baterii w stanie pełnego naładowania.

Battery Current Limit – Ograniczenie prądu ładowania baterii akumulatorów
System sterowania napięciem, który ogranicza prąd ładowania baterii akumulatorów do zadanej wartości.

Bi-Directional Converter – Konwerter dwukierunkowy
Urządzenie, które zamienia (konwertuje) prąd przemienny na prąd stały i vice versa.

Blackout – Zanik napięcia
Zupełna utrata zasilania AC (zasilanie komercyjne).

Boost – Podbicie (podwyższenie)
Patrz buck and boost.

Brownout – Spadek napięcia
Zmniejszenie wartości napięcia AC zasilającego bez całkowitej utraty zasilania.

Buck and Boost – Regulacja napięcia
Opatentowany proces regulacji napięcia używany w sytuacjach nadnapięciowych i podnapięciowych w UPS. Obniżone napięcie jest zwiększane (boosted), a podwyższone obniżane (bucked). Rezultatem jest mniejsza zależność od baterii akumulatorów UPS, dająca w sumie wydłużoną żywotność akumulatorów.

Bus Voltage – Napięcie na szynie
Rzeczywiste napięcie dostarczone do odbiorów mierzone na szynach zasilających.

Bypass – Tor obejściowy
Obwód używany do zmiany toru zasilania elektrycznego, które obchodzi normalny obwód zasilania. W UPS-sie tor obejściowy jest używany do przekierowania zasilania poza główny układ elektroniki w UPS, tak by mógł być serwisowany bez przerw w zasilaniu.

C

C10
Symbol określający pojemność w amperogodzinach akumulatorów na poziomie 10-cio godzinnego czasu rozładowania, do zdefiniowanego napięcia końcowego.

CE
Conformite Europeene (European Conformity) – zgodność z Normami Europejskimi

Circuit Breaker (CB) – Wyłącznik obwodu
Urządzenie służące do ręcznego otwarcia (przerwania) lub zamknięcia obwodu w celu przerwania lub dostarczenia zasilania do urządzeń elektrycznych. Wyłącznik obwodu może także przerwać zasilanie automatycznie, gdy wykryje przeciążenie.

Clean Power – Czysta energia
Energia elektryczna, która została oczyszczona i/lub skorygowana w celu usunięcia zakłóceń elektrycznych z zasilania wyjściowego.

Configurable Parameter – Parametr konfigurowalny
Wartość zapisana w pamięci stałej SM50 i definiująca część zadań SM50. Wszystkie parametry konfiguracyjne mogą być ustawiane przy użyciu edytora konfiguracyjnego Powerware. Większość z nich może być ustawiona z panelu sterowania i wyświetlacza SM50 lub za pomocą PowerManager.

Configuration file – Plik konfiguracyjny
Informacje i dane ładowane do modułu nadzorującego, które sterują działaniem systemu zasilania Powerware dostosowując go do wymagań w obiekcie klienta lub rodzaju instalacji.

Configurations Database – Konfiguracyjna baza danych
Pełny zestaw parametrów konfiguracyjnych.

Conformite Europeene (European Conformity) – Zgodność z normami europejskimi
Oznaczenie CE jest używane do potwierdzenia, że produkt spełnia wszystkie normy eksploatacyjne i standardy bezpieczeństwa przyjęte przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i stąd posiada zgodę na sprzedaż w państwach Unii Europejskiej.

Converter – Konwerter
Urządzenie, które zmienia energię elektryczną z jednej formy na inną, jak na przykład z prądu przemiennego na prąd stały.

Current – Prąd
Ilość ładunku elektrycznego, która przepływa przez przewodnik, jak np. drut.

Current Share – Podział prądowy
Proces wykorzystywany do wyrównania prądów obciążenia pomiędzy prostownikami. Patrz aktywny podział prądowy.

D

DC
Direct Current – Prąd stały

DC Distribution (DCD) – Rozdzielnica DC
Moduł w systemie zasilania Powerware, który rozdziela energię DC do odbiorów. Może także zapewniać ochronę kabli odbiorów.

DC Distribution - Fused version (DCF) – Rozdzielnica DC –wersja bezpiecznikowa (DCF)
Moduł dystrybucyjny wykorzystujący do zabezpieczenia bezpieczniki.

DC Distribution - Miniature Circuit Breaker (MCB) version (DCM) – Rozdzielnica DC miniaturowe wyłączniki obwodu (MCB) wersja (DCM)
Moduł dystrybucyjny wykorzystujący do zabezpieczenia miniaturowe wyłączniki obwodu.

Delta Connection – Połączenie w trójkąt
Metoda połączenia trzyfazowego źródła lub odbioru w układ zamkniętego obwodu (3-przewody plus uziemienie).

Digital Input – Wejście cyfrowe
Wejście rozpoznające stan obwodu otwarty lub zwarty.

Digital Output – Wyjście cyfrowe
Styki beznapięciowe przekaźnika.

Direct Current (DC) – Prąd stały
Rodzaj prądu, który nigdy nie zmienia kierunku na przeciwny. Jako, że prąd płynie tylko w jednym kierunku, jego wartość średnia nie może wynosić zero dopóki nie przestanie płynąć.

Double-Conversion – Podwójna konwersja
Wykonanie UPS, w którym obwód pierwotny składa się z prostownika i falownika. Podwójna konwersja izoluje zasilanie na wyjściu od wejściowych anomalii, takich jak niskie napięcie, przepięcia, dewiacje częstotliwości, poprzez konwersję AC do DC do AC. Patrz UPS online.

Dry Contact – Styk beznapięciowy
Styki izolowane, poprzez które użytkownik końcowy dołącza zewnętrzny obwód. Styk beznapięciowy UPS-a zapewnia możliwość podstawowej komunikacji jak np. monitorowanie i zamykanie systemu.

E

Efficiency -Sprawność
Stosunek mocy wyjściowej z UPS do mocy wejściowej pochodzącej z sieci zasilającej. Wskazuje procent mocy wejściowej, która jest dostępna jako wyjściowa moc użyteczna. Przykładowo, UPS o sprawności 95% dostarcza 95% mocy zasilania z sieci do odbioru. Pozostała moc przyjmuje postać rozproszonego ciepła.

EMC
Electro Magnetic Compatibility – Kompatybilność elektromagnetyczna.

Emergency Shutdown – Zamykanie awaryjne
Stosowane do niezwłocznego lub szybkiego wyłączania zasilania dostępnego dla UPS i odbiorów. Urządzenie zamykania awaryjnego jest zwykle używane w sytuacjach kryzysowych w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem UPS-a i odbiorów. Niektóre instalacje w serwerowniach wymagają zdalnego wyłącznika awaryjnego (REPO) jako systemu ochrony/bezpieczeństwa.

Equalize - Wyrównywanie
Jest to proces zwiększania zadanego napięcia do napięcia wyrównawczego do doładowania lub poprawy stanu baterii akumulatorów.

Event - Zdarzenie
Aktywacja lub dezaktywacja alarmu.

F

Fast Charge – Szybkie ładowanie
Zwiększenie napięcia pracy po rozładowaniu baterii akumulatorów, po awarii zasilania, w celu szybkiego naładowania baterii akumulatorów.

Fault Tolerance – Odporność na usterki
Zdolność systemu do kontynuowania pracy w przypadku wystąpienia awarii.

Filtering – Filtrowanie
Metoda usunięcia szumów z obwodu wyjściowego UPS zabezpieczając podłączone urządzenia przed zasilaniem zanieczyszczoną energią.

Float Voltage – napięcie zadane
Zadane napięcie wyjściowe systemu zasilania DC (nie zawierające kompensacji temperatury lub innej regulacji).

Front Panel Keypad/Display – Panel czołowy z przyciskami/wyświetlaczem
Lokalny interfejs użytkownika SM50.

Front Panel RS-232 Port – Port RS-232 panelu czołowego
Interfejs szeregowy znajdujący się na panelu czołowym SM50 używany do konfiguracji lokalnej poprzez laptop PC.

Frequency – Częstotliwość
Ilość cykli (oscylacji dodatnich i ujemnych) dokonanych w ciągu jednej sekundy. Jednostką jest Hertz (Hz). W Ameryce Północnej sieć zasilająca posiada 60 cykli na sekundę (60 Hz), w Europie 50Hz.

Full Load – Pełne obciążenie
Największa wartość obciążenia obwodu, na który jest on zaprojektowany przy pewnych warunkach; jakiekolwiek dodatkowe obciążenie określane jest jako przeciążenie.

G

Graphic User Interface (GUI) – Graficzny interfejs użytkownika
System komputerowy przeznaczony dla użytkownika, wykorzystujący raczej obrazy graficzne na ekranie, niż tekst do wyświetlania informacji o systemie. Użyty w oprogramowaniu PowerManager.

Ground (GND) - Uziemienie

Przewodnik łączący obwód z ziemią.

H

Hardware Default Voltage – Domyślne napięcie sprzętowe
Napięcie bezpieczne w razie uszkodzenia na wyjściu zasilacza używane w przypadku uszkodzenia mikroprocesora zasilacza.

Hardwired – Łącza stałe
Oznacza dowolne urządzenia podłączone do zasilania na stałe poprzez terminale zaciskowe lub panele dystrybucyjne.

Harmonic Distortion – Zniekształcenia harmoniczne
Obecność harmonicznych, które zmieniają przebieg napięcia AC o kształcie sinusoidy na przebieg o kształcie złożonym. Zniekształcenia harmoniczne mogą być generowane przez obciążenie i zwracane do sieci zasilającej powodując problemy zasilania w innych urządzeniach pracujących w tym samym obwodzie.

Heterogeneous Network – Sieć heterogeniczna
Sieć z wieloma stacjami roboczymi, systemami operacyjnymi i rozmaitością typów aplikacji pochodzących od różnych producentów.

High Rupturing Capacity (HRC) (fuse) – Bezpiecznik wielkiej mocy
Precyzyjnie dobrany bezpiecznik mogący bez uszkodzenia pracować przy wysokim prądzie zwarciowym.

Homogeneous Network – Sieć homogeniczna
Sieć komponentów – stacji roboczych, systemów operacyjnych pochodzących od tego samego dostawcy lub sprzętu kompatybilnego, który może pracować w tej samej sieci lub systemie operacyjnym.

Host Port – Port hosta
Port szeregowy używany do połączenia SM50 do zdalnego komputera poprzez interfejs RS-485 lub RS-232.

Host Serial Port – Szeregowy port hosta
Jeden z dwóch portów szeregowych (RS-485 lub RS-232) ze złączami znajdującymi się z tyłu SM50.

Hot-Swappable Batteries – Baterie akumulatorów wymienialne ‘na gorąco’
Cecha pozwalająca użytkownikowi na wymianę baterii akumulatorów w UPS bez wyłączania zasilanych odbiorów.

Hot-Swappable Power Modules – moduły zasilające wymienialne ‘na gorąco’
Cecha pozwalająca użytkownikowi na wymianę modułów zasilających UPS bez wyłączania zasilanych odbiorów.

I

I/O
Input/Output – Wejście/Wyjście

I/O Board – Płyta wejścia/wyjścia
Płyta elektroniczna w monitorze SM50. Płyta jest używana do gromadzenia sygnałów wejściowych cyfrowych i analogowych systemu i steruje wyjściami cyfrowymi.

ICE
Edytor konfiguracyjny Powerware (Powerware Configuration Editor) – oprogramowanie pracujące pod Windows 95 lub Windows NT pozwalające na edytowanie ustawień konfiguracyjnych SM50.

ILS
Intergy Large Power System – System dużej mocy Interny

IMPS
Intergy Mini Power System – system małej mocy Intergy

Input Line Cord – Kabel linii wejściowej
Zamknięta wiązka przewodów podłączonych do terminali wejściowych UPS. Końcówka kabla niepodłączona do UPS jest łączona poprzez wtyczkę do gniazda zasilania sieciowego, przez które UPS jest zasilany.

Input Plug – Wtyczka wejściowa
Podłączona do końca kabla zasilającego. Przeznaczona do włożenia do gniazda sieci zasilającej.

Internal Bypass – Wewnętrzny tor obejściowy
Obwód UPS zapewniający nadmiarowy tor zasilający. Jeżeli nastąpi wewnętrzne uszkodzenie UPS, to podłączone odbiory będą wciąż zasilane z sieci, bez korekcji energii.

Inverter - Falownik
Maszyna, urządzenie lub system, który zamienia energię prądu stałego na energię prądu przemiennego.

IPS
Intergy Medium Power System – System zasilania średniej mocy Intergy

Isolation - Izolacja
Rozdzielenie (często poprzez użycie transformatora izolacyjnego) jednej sekcji systemu o niepożądanym wpływie elektrycznym od innych sekcji.

Isolation Transformer – Transformator izolacyjny
Wielouzwojeniowy transformator z fizycznie rozdzielonymi uzwojeniami pierwotnymi i wtórnymi. Pomimo, że obydwa uzwojenia są fizycznie rozłączone, pole magnetyczne wytwarzane przez uzwojenie pierwotne kreuje (indukuje) energię elektryczną w uzwojeniu wtórnym. W ten sposób energia elektryczna dostępna na wejściu może być transferowana na wyjście. Transformator izolacyjny nie transferuje niepożądanych szumów i przebiegów nieustalonych z obwodu wejściowego na uzwojenia wyjściowe. Tłumienność lub ograniczenie amplitudy może wynosić jak milion do jednego.

L

LCD
Liquid Crystal Display – Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

LEDs
Diody elektroluminescencyjne (Light Emitting Diodes) umieszczone z przodu UPS, które informują użytkownika o różnych warunkach zasilania i pracy UPS.

Line-interactive
UPS zawierający falownik off-line, który musi transferować zasilanie podczas zaniku napięcia, jednak zapewnia szybsze czasy transferu niż UPS off-line. Do zabezpieczenia odbiorów stosowana jest korekcja jakości energii i ograniczenie przepięć.

Load – Odbiory
Urządzenia otrzymujące zasilanie z UPS.

Load Bus – Szyna odbiorcza
Szyna, do której podłączone są odbiory.

Load Segments – Segmenty odbiorów
Grupy gniazd na tylnym panelu UPS, które mogą być sterowane niezależnie.

Load Shedding – Harmonogram odbiorów
Zdolność do selektywnego odłączania zestawów gniazd wyjściowych UPS, zwiększając wykorzystanie baterii akumulatorów UPS. Niektóre modele UPS-ów Powerware mogą wyłączyć mniej krytyczne odbiory poprzez odłączenie zasilania od wybranych gniazd podczas dłuższej awarii zasilania, jednocześnie utrzymując zasilanie pozostałych gniazd przeznaczonych dla bardziej krytycznych odbiorów.

Low Voltage Disconnect (LVD) – Rozłącznik Głębokiego Rozładowania (RGR)
Moduł w systemie zasilania Powerware, który powoduje odłączenie odbiorów od baterii akumulatorów, gdy napięcie baterii spada poniżej zadanej wartości. RGR (LVD) łączy baterie akumulatorów ponownie z odbiorami, gdy napięcie przekroczy wartość zadaną.

M

Management Information Base (MIB) – Baza danych zarządzania
Struktura bazy danych w systemie zasilania Powerware.

Manual Bypass Switch (MBS) – Ręczny przełącznik toru obejściowego
Ręcznie obsługiwany przełącznik transferujący używany do obejścia układu elektronicznego w UPS tak, aby UPS mógł być serwisowany bez przerywania zasilania.

Mapping – Mapowanie
Proces przyporządkowania właściwości fizycznych do właściwości logicznych, np. gdy dedykowany kanał analogowy (wewnętrzny lub zewnętrzny) jest przyporządkowany do kanału używanego do pomiarów napięcia na szynie.

Maximum System Current – Maksymalny prąd systemu
Maksymalny prąd, jaki może być otrzymany na wyjściu systemu zasilania Powerware (wyłączając baterie akumulatorów) we wszystkich warunkach. Normalnie wynosi 120% wartości znamionowego prądu systemu.

MCB
Miniature Circuit Breaker – Miniaturowy wyłącznik obwodu. Precyzyjnie ustawione, automatyczne urządzenie ochronne obwodu.

MDV
Metal Oxide Varistor – Warystor metalowo-tlenkowy. Element półprzewodnikowy używany do ochrony przed przepięciami lub do ograniczenia napięcia.

N

National Electrical Code (NEC) – Narodowe przepisy elektryczne
Narodowe standardy i zalecenia dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego USA. Wydane przez National Fire Protection Association of Quincy, Mass. Pierwsze wydanie w 1896.

Network Transient Protector – Sieciowy ochronnik przepięciowy
Wejściowy i wyjściowy z wtyczką typu jack RJ11 dla zabezpieczenia telefonów/modemów (tylko dla modeli 120V) lub RJ45 dla kabli sieciowych 10Base-T. Izoluje podłączone urządzenia jak modemy faksy od przepięć wstecznych.

Noise – Szumy
Losowe, sporadyczne lub wieloczęstotliwościowe sygnały elektryczne, które stając się częścią transmisji powodują, że sygnał lub informacja jest trudniejsza do identyfikacji.

Nominal System Voltage – Nominalne napięcie systemu
Napięcie wyjściowe DC generalnie używane do oznaczenia typu systemu, zwykle 24 V lub 48 V.

Nominal Value – Wartość nominalna
Przypisana wartość, która została przyjęta dla uproszczenia. Przykładowo, napięcia znamionowe są wartościami przypisanymi do obwodu tak, aby były konwencjonalnie oznaczone jako jednostki o wartości nominalnej 120 Vac lub jednostki o nominale 230 Vac.

Null Modem Cable – Kabel modem zerowy
Specjalny kabel do połączenia dwóch portów RS-232 lub urządzeń bezpośrednio, w miejsce połączenia modemowego.

N+X UPS Redundancy – Nadmiarowość UPS N+X
Forma nadmiarowości zapewniająca niezawodną pracę UPS poprzez eliminację każdego pojedynczego punktu awarii w UPS.

O

Off-line UPS – UPS Off-line
Typ UPS, który dostarcza zasilanie do odbiorów bezpośrednio z sieci zasilającej, a w przypadku zaniku sieci przekazuje energię z baterii akumulatorów poprzez falownik. Opóźnienie, jakie następuje pomiędzy utratą zasilania sieciowego a zadziałaniem falownika, może być na tyle długie, aby zakłócić pracę niektórych czułych odbiorów. Nazywany także UPS-em z bierną rezerwą (standby UPS).

Online UPS – UPS Online
UPS, w którym falownik jest załączony w czasie normalnej pracy dostarczając skorygowaną energię do odbiorów poprzez falownik lub przetwornicę, które ciągle kontrolują wyjście AC systemu UPS niezależnie od stanu zasilania sieciowego. W przypadku awarii zasilania sieciowego, nie występuje opóźnienie lub czas transferu na moc rezerwową.

Operating Voltage – Napięcie pracy
Napięcie utrzymywane na obciążeniu, na które skonfigurowany jest SM50, po kompensacji temperatury, korekcji, itp.

Outlet – gniazdo wyjściowe
Dowolny punkt systemu okablowania, gdzie pobierany jest prąd do elektrycznego zasilania odbiorów.

Output Enable Delay – Opóźnienie gotowości wyjścia
Opóźnienie pomiędzy załączeniem strony pierwotnej, a rozpoczęciem przepływu prądu na wyjściu. Składa się ono z dwóch części: opóźnienia urządzeń stałych sterowane poprzez obwód sterowania strony wtórnej oraz z opóźnienia sterowanego przez mikroprocesor. W tym czasie napięcie wyjściowe posiada minimalną wartość wynoszącą około 40 V.

Overload - Przeciążenie
Stan, w którym zapotrzebowanie odbioru na moc zasilania ze źródła (np. UPS) jest większe, niż wynosi moc źródła, na którą jest ono zaprojektowane.

Overvoltage Shutdown (OVSD) – Zamykanie nadnapięciowe
Metoda ochrony, która powoduje zamknięcie modułu prostownikowego, na którym napięcie wyjściowe przekracza maksymalną ustawioną wartość.

P

Parallel Online UPS – Równoległy UPS online
Technologia UPS online, która zapewnia nadmiarowe zasilanie skorygowaną energią z rezerwowego źródło, tak że odbiory są zabezpieczone na wypadek uszkodzenia elementów UPS.

Parameter – Parametr
Wartość konfiguracyjna, którą użytkownik może ustawić w konfiguracyjnej bazie danych SM50. Wartość jest zapisana w pamięci trwałej typu Flash. Na przykład: napięcie zadane UPS.

Power Factor (PF) – Współczynnik mocy
Stosunek całkowitej mocy rzeczywistej (W) do całkowitej mocy pozornej wyrażonej w wolt-amperach (VA); W/VA.

Power Management Software – Oprogramowanie zarządzające zasilaniem
Zapewnia monitorowanie i zamykanie UPS i podłączonych odbiorów.

Power System – System zasilania
Moduł szafowy, pojedynczy element lub kilka równoległych elementów montowanych w stojaku (szafie) dostarczający energię DC do jednej szyny DC.

Preset System Voltage – Zadane napięcie systemu
Zadane napięcie jest zwykle definiowane przez użytkownika, odpowiednio do nominalnego napięcia systemu i temperatury otoczenia baterii akumulatorów. Jest to napięcie wyjściowe zasilacza występujące w przypadku utraty komunikacji z SM50. Napięcie jest ustawiane w systemie przez użytkownika podczas testu końcowego, ale może być zmieniane poprzez SM50 lub panel czołowy zasilacza (jeśli podłączony).

Preset Voltage – Napięcie zadane
Napięcie domyślne na zasilaczu w przypadku utraty komunikacji z modułem zarządzającym. Zwykle jest to napięcie ustawione poprzez moduł zarządzający.

PSTN
Public Switched Telephone Network – Publiczna komutowana sieć telefoniczna.

R

Rackmount UPS – UPS do montażu w szafie
UPS, który może być montowany w szafie typu rack lub stojaku razem z serwerami, hubami i innymi urządzeniami.

Rated Rectifier Current – Prąd znamionowy prostownika
Maksymalny prąd wyjściowy prostownika przy 58 V dla zasilacza 48 V (nominalne) lub 29 V dla zasilacza 24 V (nominalnie).

Rated System Current – Znamionowy prąd systemu
Suma znamionowych prądów zasilaczy w systemie zasilania Powerware.

Raw Power – Nie korygowane zasilanie
Energia elektryczna, która może posiadać niepożądane sygnały elektryczne.

Receptacle - Gniazdo
Urządzenie stykowe instalowane na wyjściu przeznaczone do łączenia poprzez pojedynczą wtyczkę. Gniazda znajdujące się na tylnym panelu UPS przeznaczone są do wkładania wtyczek urządzeń zasilanych przez system, takich jak komputery lub monitory.

Rectifier – Prostownik
Moduł zamontowany w systemie zasilania Powerware, który zamienia energię wejściową AC na regulowane zasilanie wyjściowe DC.

Rectifier Bus – Szyna prostownika
Szyna, do której podłączone są wyjścia prostowników.

Rectifier Magazine – Magazyn prostowników
Moduł w systemie zasilania Powerware używany do połączenia prostowników do innych modułów w systemie zasilania Powerware.

Rectifier Voltage – Napięcie prostownika
Napięcie, na które nastawiony jest prostownik. Przyjmuje się takie samo dla każdego zasilacza i nie zawiera regulacji podziału prądu.

Redundancy - Nadmiarowość
Dublowanie elementów w systemie lub instalacji w celu zwiększenia niezawodności lub ciągłości pracy.

Regulation - Regulacja
Metoda ograniczania napięcia do wąskiego zakresu.

Reserve - Rezerwa
Czas pozostały do całkowitego rozładowania baterii akumulatorów.

RFI
Radio Frequency Interference – Interferencje o częstotliwości radiowej.

RM
Rectifier Magazine – Magazyn prostowników

RS-232
Określany jako port szeregowy; metoda komunikacji informacji cyfrowych, w której bity danych są transmitowane sekwencyjnie poprzez jedną linię transmisyjną.

RS-232C
Konfiguracja łączenia punkt-punkt sprzętu do komunikacji szeregowej.

RS-485
Wielopunktowa konfiguracja sprzętowa do komunikacji szeregowej. RS-485 nie posiada metody wewnętrznej detekcji kolizji w torze, a więc wymagane są wyższe warstwy protokołów komunikacyjnych.

S

Scalable UPS - Skalowalny UPS
UPS, który może być rozbudowany; przykładowo UPS pozwala na zasilanie większej ilości odbiorów poprzez dodanie dodatkowych modułów zasilających.

Simple Network Management Protocol (SNMP) – Protokół zarządzania prostymi sieciami danych
Protokół pytanie-odpowiedź, który zbiera informacje do zarządzania z urządzeń sieciowych i posiada możliwość ustawień i monitorowania parametrów konfiguracyjnych.

Sine Wave – Fala sinusoidalna
Fala o formie przebiegu sinusoidalnego przedstawiająca prąd przemienny.

Single-Phase Power (1Ø) – Zasilanie jednofazowe
Zasilanie dostarczane przez pojedyncze źródło zawierające jeden przewód fazowy i uziemiony przewód powrotny (neutralny).

Slope Discrimination Method – Metoda rozróżnienia nachylenia
Układ powodujący obniżanie zadanego punktu napięcia zamykania wraz ze wzrostem obciążenia.

SNMP
Simple Network Management Protocol – Protokół zarządzania prostymi sieciami danych 

Square Wave – Przebieg prostokątny
Przebieg fali wyjściowej generowanej przez prosty, tani UPS. Przeznaczony jest dla mniej czułych odbiorów, ale może nie dostarczać zadawalającej jakości zasilania dla części urządzeń elektronicznych.

Standby Power System
Patrz Off-Line UPS.

Start-On-Battery – Załączanie z baterii akumulatorów
Pozwala na załączenie UPS-a przy braku zasilania sieciowego.

Start Up Delay – Opóźnienie zadziałania
Interwał pomiędzy załączeniem, a rozpoczęciem przepływu prądu. Jest to suma opóźnienia pierwotnej gotowości oraz stałego i regulowanego opóźnienia gotowości wyjściowej.

Status LEDs – LED stanu pracy
Diody elektroluminescencyjne (LED) pokazujące stan pracy UPS poprzez kombinację diod świecących i zgaszonych.

Step Wave – Fala schodkowa
(Zmodyfikowana fala sinusoidalna) Poprawiona wersja prostokątnego przebiegu zapewniająca lepszą jakość zasilania dla części czułych odbiorów, jednak nieposiadająca tak wysokiej jakości jak przebieg sinusoidalny.

Supervisory Module (SM20, SM30 or SM50) – Moduł nadzorujący (SM20, SM30 lub SM50)
Moduł, który nadzoruje i steruje pracą systemu zasilania DC.

Surge - Przepięcie
Chwilowy (lub ustalony) przebieg prądu, potencjału lub mocy w obwodzie elektrycznym.

System Voltage – Napięcie systemu
Nominalne napięcie systemu zasilania Powerware, równe napięciu nominalnemu modułów zasilających 48 V lub 24 V.

T

Temperature Compensation – Kompensacja temperaturowa
Regulacja napięcia wyjściowego zasilacza zapewniająca optymalne napięcie ładowania baterii akumulatorów. Jeden z elementów sterownia napięciem systemu, oparty na obliczeniach modułu nadzorującego, w zależności od temperatury baterii akumulatorów.

Temperature Sensor – Czujnik temperatury
Czujnik używany do wytworzenia zmiennej wartości elektrycznej reprezentującej temperaturę elementu, zwykle baterii akumulatorów.

Terminal Block – Terminal zaciskowy
Podstawa izolacyjna wyposażona w zaciski do łączenia przewodów wtórnych i układu sterowania. Używany do stałych połączeń urządzeń takich jak UPS, gdy wtyczki i gniazda są bądź niepraktyczne bądź niedostępne.

Terminal - Zacisk
Łącznik do przymocowania przewodu z urządzeniem elektrycznym.

Three-Phase Power (3Ø) – Zasilanie trzyfazowe
Zasilanie dostarczane przez pojedyncze źródło z trzema wyjściami o przesunięciu fazowym o 120 ° pomiędzy dowolnymi dwoma z trzech napięć i prądów.

Transfer Switch – Przełącznik obejściowy
Przełącznik przełączający prąd z jednego obwodu na inny bez przerywania przepływu prądu.

Transformer (T) - Transformator
Urządzenie podwyższające lub obniżające napięcie przemienne źródła prądu przemiennego.

Transient - Przejściowy
Szybka radykalna zmiana w gładkiej fali sinusoidalnej, która zachodzi zarówno dla przebiegu napięcia, jak i prądu przy przejściu z jednego stabilnego stanu pracy na inny.

Trickle Charge – Podładowywanie akumulatorów
W procesie podładowywania akumulatorów otrzymują one stałe napięcie zasilające o małym prądzie. Ciągłe użycie tej metody powoduje ubytek wody w elektrolicie i korozję elektrod zmniejszając żywotność akumulatorów do 50 procent.

Two-Phase Power – Zasilanie dwufazowe
Zasilanie dostarczane przez pojedyncze źródło z dwoma wyjściami, które są przesunięte w fazie o 180 stopni lub 120 stopni.

U

UL
Underwriters Laboratories. Organizacja zatwierdzająca zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych.

Uninterruptible Power System (UPS) – System zasilania bezprzerwowego (UPS)
System zaprojektowany do automatycznego dostarczania energii, bez opóźnień lub stanów nieustalonych, gdy normalne zasilanie nie jest w stanie dostarczyć akceptowalnej mocy. Niektóre UPS-y także filtrują i regulują napięcie dostarczane z sieci.

UPS Topology – Topologia UPS
Ogólne określenie opisujące obwody wewnętrzne UPS. Wyróżnia się trzy podstawowe topologie: z bierną rezerwą (off-line), line-interactive i online.

User-Replaceable Batteries – Baterie akumulatorów wymieniane przez użytkownika
Baterie wymieniane przez użytkownika pozwalają użytkownikowi na łatwą wymianę baterii akumulatorów UPS po odłączeniu jednostki od sieci zasilającej.

V

Volt (V)
Jednostka pomiaru napięcia. Napięcie jest elektrycznym potencjałem powodującym przepływ prądu w przewodniku np. drucie.

Volt-Ampere (VA) – Volt-Amper
Napięcie (V) przemnożone przez prąd (A); moc pozorna. Przykładowo, urządzenie o prądzie znamionowym 10 Amperów i 120 V posiada moc znamionową VA o wartości 1200 lub 1,2 kVA. 

W

Walk-In-Time – Czas zadziałania
Czas, potrzebny do osiągnięcia znamionowej wartości prądu na wyjściu zasilacza po opóźnieniu rozruchowym. Nachylenie charakterystyki jest stałe, a więc mniejszy prąd wyjściowy będzie miał krótszy czas zadziałania.

Walk-In – wchodzenie
Proces stopniowego wzrostu napięcia wyjściowego zasilacza (i prądu) po załączaniu zapobiegający nagłemu uderzeniu prądowemu na wejściu.

Watt (W)
Jednostka pomiaru mocy czynnej. Wat = AV x współczynnik mocy.

Wye Connection – Połączenie w gwiazdę
Trzyfazowe połączenie źródła lub obciążenia z jednym punktem wspólnym i trzema fazami wychodzącymi lub przychodzącymi.