green grass and trees

Grön design

Eaton arbetar ständigt tillsammans med sina kunder för att utveckla lösningar som skapar hållbar tillväxt världen över. Våra UPS-lösningar strävar efter oöverträffad energieffektivitet, effektiv resursanvändning, maximal användning av återvinningsbara material och minskade utsläpp under hela produktens livscykel, från vaggan till graven.

Grön design – Datablad

Nedan kan du läsa mer om de fyra stegen i Eatons produktlivscykel ”Green by design”, från design och tillverkning till användning och kassering.

Livscykelanalys (LCA)

Att ta hänsyn till miljön är en del av designprocessen hos Eaton. Fyra viktiga faktorer vägleder designteamet i deras arbete: energieffektivitet, resurseffektivitet, återvinning och regelefterlevnad. Livscykelanalysen (LCA) används för att samla in information om en produkts potentiella miljöpåverkan. Denna process tillämpas på utvalda produkter och utvärderingarna följer standarderna ISO 14040 och 14044.

Miljömässig livscykelanalys av UPS-enheten Eaton 93PM – sammanfattningsrapport (pdf)

”Resultaten från livscykelanalysen av UPS-enheten Power Xpert 9395P visar att 74 % av miljöpåverkan utgörs av energiförluster i UPS-enheten och 25 % av kylenergi.” Kontakta LCA@eaton.com för mer information.

Ämnen och material

RoHS-direktivet (2011/65/EU): Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Direktivet gäller elektriska och elektroniska produkter och begränsar användningen av en del ämnen, såsom tungmetaller och vissa flamskyddsmedel i homogena material. Eaton har en proaktiv inställning till miljölagstiftning och eftersträvar därför att följa RoHS-direktivet redan innan det blir ett lagstadgat krav.

RoHS-status för varje produkt finns under EC DoC.

REACH-förordningen (EG 1907/2006): Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Förordningen gäller för alla elektriska produkter och syftar till att minska användningen av farliga kemikalier vid tillverkningen. Eaton övervakar kontinuerligt användningen av ämnen som omfattas av REACH-förordningen i sina tillverkningsprocesser. Såvitt vi vet innehåller våra produkter inga SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter), men om vi skulle upptäcka att sådana ämnen förekommer i mängder över gällande gränsvärden informerar vi berörda kunder.

Ladda ned Eatons skriftliga åtagande om REACH för 1-fas UPS-enheter och 3-fas UPS-enheter

För att samla in information om ämnen och material för vår UPS-enhet används standarden IEC 62474 (Materialdeklaration av elektrotekniska produkter och av produkter för den elektrotekniska industrin) som riktlinje.

Internationella kommittéer och organisationer

Eaton befäster sitt åtagande att skydda miljön genom sitt engagemang i IEC-standardiseringskommittéer (International Electrotechnical Commission), forskningsstudier om regelverk samt ideella sammanslutningar som organisationen Green Grid och Energy Star-programmet.

Ladda ned Eatons skriftliga åtagande om IEC 62040-4 för Eaton 1-fas UPS-enheter & ePDU och 3-fas UPS-enheter

Hantering av miljö, säkerhet och hälsa

Eaton fokuserar på att skapa hållbara tillverkningsprocesser och produkter genom en global standardisering av sina program och sin praxis för miljö, hälsa och säkerhet (EHS). Vårt globala MESH-program för hantering av miljö, säkerhet och hälsa är ett enhetligt system som slår samman existerande program (ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, OSHA VPP) till ett enda integrerat hanteringssystem.

Mer information finns här: EHS hos Eaton

Gå till avsnittet om elkvalitet på certifikatsidan för att se ISO 14001-certifikaten för våra kontor och tillverkningsanläggningar.


Grön teknik

Eaton utvecklar lösningar som är framtagna för att skapa hållbar tillväxt världen runt. Våra ingenjörer utvecklar ständigt smartare sätt att skapa ekologiska och ekonomiska fördelar. Detta inbegriper utvecklingen av energieffektiv och miljövänlig teknik. För att se hur vår teknik kan hjälpa dig kan du använda vår kalkylator för total ägandekostnad (TCO) för att ta reda på hur Eatons UPS-enheter fungerar med din laddningsprofil.

Energisparsystem (ESS)

ESS möjliggör extremt hög energieffektivitet och tillförlitlighet under normala driftförhållanden där laddningen matas genom en statisk förbikopplingsbrytare. Själva UPS-enheten (likriktaren och växelriktaren) aktiveras endast när huvudströmmen antingen bryts eller avviker från de förinställda gränserna för spänning eller frekvens. Eatons produkter ger extremt hög energieffektivitet jämfört med andra lösningar, med snabb övergång till växelriktaren vid strömavbrott, vilket säkerställer att inga data går förlorade eller att produktionen avstannar. Detta gör systemet mer tillförlitligt sett till laddningen. Produkter som innehåller denna teknik är Eatons UPS-enheter Eaton 91PS och 93PS, Eaton 93PM och Power Xpert 9395P.

ECT-teknik (Easy Capacity Test)

ECT-teknik gör det möjligt för användaren att testa hela sin kraftfördelning under full belastning utan behov av extern last, vilket minskar behovet av konstlast på installationsplatserna och kan ge energibesparingar eftersom man använder ledig ström. Produkter som innehåller den här tekniken är Eatons UPS-enheter Eaton 91PS och 93PS, Eaton 93PM och Power Xpert 9395P.

HotSync-teknik

Tack vare HotSync-tekniken kan flera UPS-enheter parallellkopplas för ökad kapacitet. Fördelen med HotSync-tekniken är att du inte behöver köpa en överdimensionerad UPS-enhet för att möta potentiella framtida behov. Det är möjligt att börja med en enstaka modul och tillföra mer kraft vid behov. Produkter som innehåller den här tekniken är UPS-enheterna BladeUPS, Eaton 9PX, Eaton 9155, Eaton 91PS och 93PS, 93PM och 9395P.

ABM-teknik (Advanced Battery Management)

ABM-tekniken förlänger batteriernas livslängd med en laddningsteknik i tre steg, vilket minskar avfallet och materialåtgången. Genom att eliminera behovet av ständig laddning bidrar ABM-tekniken också till att minska energiförbrukningen och förlänga batteriernas livslängd. Produkter som innehåller den här tekniken är UPS-enheterna BladeUPS, Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton 5SC, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA), Eaton 9PX (5-22 kVA), Eaton 9155, Eaton 91PS och 93PS, Eaton 93PM och Power Xpert 9395P.

Batterier som kan bytas under drift

Den här tekniken gör det möjligt att byta batterier under drift; en rad i taget kan bytas eller plockas bort medan utrustningen körs, vilket minskar batteriavfallet och minimerar driftstoppen. Produkter som innehåller den här tekniken är UPS-enheterna BladeUPS, Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton EX, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA) och Eaton 9PX (5-22 kVA), Eaton 91PS och 93PS.

EcoControl-teknik

EcoControl stänger automatiskt av kringutrustning när huvudenheten stängs av, vilket ger energibesparingar på upp till 30 procent. Den här innovativa tekniken kan spela en viktig roll när det gäller att minska elräkningarna. Produkter som innehåller den här tekniken är Eaton Protection Station, Eaton Ellipse ECO och Eaton Ellipse PRO.

Kassering

Eatons policy för kassering av uttjänta produkter innebär att vi designar produkter som har en minimal påverkan på miljön. Vi är förpliktigade att i förekommande fall efterleva följande lagstiftning:

WEEE (direktiv 2012/19/EU):
Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning
Eatons skriftliga åtagande om WEEE för 1-fas UPS-enheter och 3-fas UPS-enheter

Batterier (direktiv 2006/66/EG):
Batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer
Eatons skriftliga åtagande om batterier för 1-fas UPS-enheter och 3-fas UPS-enheter

Förpackningar (direktiv 94/62/EC):
Förpackningar och förpackningsavfall
Eatons skriftliga åtagande om förpackningar för 1-fas UPS-enheter och 3-fas UPS-enheter

Eaton tar hänsyn till den miljöpåverkan våra produkters förpackningar och slutförvaring har. Vi bistår med en mer ansvarsfull demontering och slutförvaringsinstruktioner finns tillgängliga för de som önskar återvinna.

Upp till 90 % av våra blyackumulatorer återvinns och majoriteten av batterimaterialet kan användas för att tillverka nya batterier.

Mer information