Ordlista med Eaton UPS- och elkrafttermer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ö

A

AC
Växelström (Alternating Current) som levereras av ett kraftbolag eller en växelströmsgenerator.

AC Distribution (Växelströmsdistribution)
En modul i Eaton-systemet som distribuerar växelström till andra moduler i Eaton-systemet.

Agent
En programvara som hanterar datainsamling och konfigurering av specifika nätverksenheter (maskinvara eller programvara). SNMP-agenter skickar data till övervakningsstationer angående nätverksenheternas funktion och konfiguration.

Aktiv lastdelning
Ett strömfördelningsschema som styrs av övervakningsmodulen och justerar individuella likriktares utspänning så att alla likriktare i ett likströmssystem producerar samma utgångsström.

Aktiv spänningskontroll
Övervakningsmodulen justerar likriktarnas utspänning så att systemets likspänning (mätt vid utgången eller batteriet) hålls konstant vid normal drift, oberoende av belastningsförändringar.

Ampere (A)
Måttenheten för ström. En ampere är den mängd elektricitet som per sekund flyter genom en ledare, till exempel en strömledning.

Avancerad batteristyrning
Ett trestegssystem för uppladdning som förlänger UPS-batteriernas livslängd. Genom att batterierna bara laddas när det behövs förlängs deras livslängd avsevärt. Laddningssteg 1: snabbladdar batterierna till cirka 90 % av deras kapacitet. Laddningssteg 2: Fulladdar batterierna till 100 %. Laddningssteg 3: viloläge som förhindrar överladdning. Laddningssteg 1 initieras efter ett strömavbrott eller en automatisk UPS-självtest.

Avbrottsfri kraft (Uninterruptible Power System – UPS)
Ett system utformat för att automatiskt leverera ström, utan fördröjning eller transienter, när den normala strömförsörjningen inte klarar av att leverera acceptabel ström. Vissa UPS:er filtrerar och/eller reglerar även nätströmmen.

AVC
Aktiv spänningskontroll (Active Voltage Control)

B

Bandbredd
Den datamängd en kabel kan överföra mätt i bitar per sekund (bps).

Batteribyte under drift (Hot-Swappable Batteries)
En funktion som gör det möjligt att byta UPS-batterierna utan att först stänga av den anslutna lasten.

Batterireserv (backup)
Ett batteri eller en uppsättning batterier i ett UPS-system. Den utgör en alternativ strömkälla om den huvudsakliga strömkällan slås ut.

Batterikapacitet
Batteriets kapacitet mätt i amperetimmar vid full laddning, normaltemperatur och en specificerad (normalt C10) urladdningshastighet.

Batteriladdare
En enhet eller ett system som förser reservbatterierna med ström så att de hålls fulladdade.

Batteriströmbegränsning
Spänningsreglering som begränsar batteriets laddningsström till ett förinställt värde.

Boost (Förstärkning)
Se Reducering och förstärkning (Buck and Boost).

Busspänning
Lastens verkliga matningsspänning som mäts vid samlingsskenorna.

C

C10
Symbol för ett batteris kapacitet i amperetimmar vid en urladdningstakt på 10 timmar till en given slutspänning.

CE
Conformité Européenne (Europeisk överensstämmelse)

Conformité Européenne (Europeisk överensstämmelse)
CE-märkning anger att en produkt överensstämmer med alla gällande prestanda- och säkerhetsnormer som antagits av medlemsländerna i Europeiska unionen och därför är godkänd för försäljning i EU-länderna.

D

DC
Likström (Direct Current)

DC Distribution – DCD (Likströmsdistribution)
En modul i Eaton-lösningen som distribuerar likström till lasterna. Den utgör även ett skydd för lastkablarna.

DC Distribution – Fused version (DCF) (Likströmsdistribution – avsäkrad version)
En distributionsmodul för likström som använder säkringar som skydd.

DC Distribution - Miniature Circuit Breaker (MCB) version (DCM)
En distributionsmodul för likström som använder dvärgbrytare (automatsäkringar) som skydd.

Deltakoppling
En metod för att ansluta en trefaskälla eller -last i serie för en sluten krets (3 trådar plus jord).

Digital ingång
En ingång som kan detektera en öppen (bruten) krets och kortslutning.

Digital utgång
En spänningsfri reläkontakt.

Double-Conversion (Dubbelkonvertering)
En UPS-design där den primära strömbanan består av en likriktare och växelriktare. Dubbelkonvertering (double-conversion) isolerar den utgående effekten från alla inkommande avvikelser såsom underspänning, spänningsstötar och frekvensvariationer genom att konvertera växelström till likström till växelström. Se Online-UPS.

Dubbelriktad omformare
En enhet som ändrar (konverterar) växelström till likström och vice versa.

E

Effektbrytare
En komponent som öppnar (bryter) eller sluter en krets för att stänga av eller tillföra ström till en elektrisk apparat. En effektbrytare kan även automatiskt öppna en krets när den detekterar en överbelastning.

Effektfaktor
Förhållandet mellan total aktiv effekt (W) och total skenbar effekt i voltampere (VA): W/VA.

EMC
Elektromagnetisk kompatibilitet (Electro Magnetic Compatibility).

Enfasström (1Ø)
Ström som levereras av en enkel strömkälla som normalt omfattar en ledare och en jordreturledning (nollpotential).

F

Fast inkopplad
Anger att en utrustning är kopplad till sin kraftkälla via komponenter som är direktanslutna till kopplingsplintar eller kopplingstavlor.

Feltolerans
Systemets förmåga att fortsätta fungera i händelse av fel.

Filtrering
En metod som avlägsnar störningar från UPS:ens utgång och därmed förhindrar dessa från att nå den anslutna utrustningen.

Förbikoppling
En krets som används för att ändra strömbanan så att den går runt (kopplas förbi) sin normala bana. I UPS:en används förbikopplingskretsen för att leda strömmen runt UPS:ens elektroniska komponenter så att dessa kan servas utan att man behöver bryta strömmen.

Förinställd spänning
Den spänning en likriktare återgår till om anslutningen till övervakningsmodulen bryts. Normalt hålls den inställd på hållspänningen av övervakningsmodulen.

Frekvens
Det antal cykler (svängningar mellan positivt och negativt) som sker under en sekund. Definieras som Hertz (Hz). I Nordamerika svänger nätspänningen 60 gånger per sekund (60 Hertz).

Full last
Den största last som en krets är utformad att belastas med under specifika förhållanden. Ytterligare belastning anses vara överbelastning.

Fyrkantvåg
Utgående vågform som genereras av enkla, prisbilliga UPS:er. Fungerar tillfredställande för mindre känsliga laster, men kvaliteten är inte alltid acceptabel för viss elektronisk utrustning.

G

Grafiskt användargränssnitt (GUI)
Ett datorsystem som använder grafiska bilder på skärmen istället för text för att visa applikationsinformation för användaren. Används i PowerManager-programvaran.

H

Hållspänning
Den inställda utspänningen för ett likströmssystem (exklusive temperaturkompensation eller andra justeringar).

Händelse
En aktivering eller inaktivering av ett larm.

Hårdvarans normalspänning
Den felsäkra driftspänning som likriktaren levererar om likriktarens mikroprocessor slutar fungera.

Harmonisk distorsion
Förekomsten av övertoner som ändrar växelspänningens vågform från en enkel sinusformad till komplex vågform. Harmonisk distorsion kan genereras av en last och återkopplas till växelströmsnätet, och därmed orsaka problem med elförsörjningen till annan utrustning på samma krets.

Heterogent nätverk
Ett nätverk med många olika arbetsstationer och operativsystem samt olika applikationstyper från olika leverantörer.

Homogent nätverk
Ett nätverk av komponenter där arbetsstationer, servrar och operativsystem kommer från samma leverantör eller där utrustningen är kompatibel och kan fungera under samma nätverk eller operativsystem.

Honkontakt
En kontaktanordning som är installerad i ett uttag och utformad för att passa en stickpropp. Honkontakter på UPS:ens baksida passar till stickproppar från den systemutrustning som stöds, till exempel datorer och bildskärmar.

I

I/O
Input/Output

Ingående strömkabel
Den överdragna samling elkablar som är ansluten till UPS:ens ingångsuttag. Den kabelände som inte är ansluten till UPS:en är via en stickpropp ansluten till ett nätuttag som levererar ström till UPS:en.

Intern förbikoppling
UPS-kretslösning som skapar en redundant strömbana. Om det inträffar ett internt fel i UPS:en kommer den anslutna lasten att försörjas direkt från elnätet.

Isolering
Separation (ofta med hjälp av en isolationstransformator) av en del av ett system från oönskad elektrisk påverkan från andra delar.

Isolationstransformator
En transformator med flera lindningar där de primära och sekundära lindningarna är fysiskt separerade. Även om de två lindningarna är fysiskt åtskilda skapar (inducerar) den primära lindningens magnetfält elektrisk ström i den sekundära lindningen. På detta sätt kan den elkraft som är tillgänglig vid ingången överföras till utgången. En isolationstransformator överför inga oönskade störningar och transienter från ingångskretsen till utgångslindningarna. Denna dämpning, eller amplitudreducering, kan vara så stor som en miljon till ett.

J

Jordledare (GND)
En ledare som ansluts mellan kretsen och jord.

K

Kopplingsplint
En isolerande bas utrustad med terminaler för att ansluta sekundär- och kontrollförbindelser. Används för fast inkopplad utrustning, till exempel en UPS, när stickproppar eller uttag är opraktiska eller inte finns tillgängliga.

Konfigurationsfil
Den inladdade informationen till den övervakningsmodul som styr Eaton-systemets funktion så att det överensstämmer med de specifika krav som ställs på en kundanläggning eller -installation.

Konfigurationsdatabas
Innehåller den fullständiga uppsättningen av konfigurerbara parametrar.

Kraftmodulbyte under drift (Hot-Swappable Power Modules)
En funktion som gör det möjligt för användaren att byta UPS:ens kraftmoduler utan att först stänga av den anslutna lasten.

L

Last
Utrustning som strömförsörjs av en UPS.

Lastbuss
Den buss till vilken lastutrustningen är ansluten.

Lastdelning
En process som används för att balansera utgångsströmmar mellan likriktare. Se Aktiv lastdelning.

Lastsegment
Anslutningsgrupper på UPS:ens baksida som kan regleras oberoende av varandra.

Lastutjämning
Möjligheten att selektivt stänga av en grupp av UPS:ens utgående strömuttag, vilket förlänger UPS-batteriets kapacitet. Vissa av Eatons UPS-modeller kan koppla bort mindre kritiska laster genom att stänga av vissa strömuttag under ett längre strömavbrott, samtidigt som strömförsörjningen upprätthålls till mer kritiska laster som är anslutna till de återstående uttagen.

LCD
Liquid Crystal Display (Bildskärm med flytande kristaller)

LED – Lysdiod
Lysdioder på UPS:ens framsida som ger användarna information om olika effekttillstånd och UPS-funktioner.

Likriktare
En modul i Eaton-systemet som konverterar ingående växelström till reglerad utgående likström.

Likriktarbuss
Den buss dit likriktarnas utgångar är anslutna.

Likriktarens märkström
Den maximala utströmmen från en likriktare vid 58 V om likriktarens nominella spänning är 48 V, eller vid 29 V om likriktarens nominella spänning är 24 V.

Likriktarspänning
Den spänning likriktarna ställts in på att leverera. Den antas vara identisk för alla likriktare och inkluderar inte lastdelningsjusteringar.

Likström (DC)
En typ av ström som aldrig växlar riktning. Eftersom strömmen enbart flyter i en riktning kan strömmens medelvärde aldrig vara noll såvida inte strömmen slutat flyta.

Likströmssystem
En rackmodul, ett enkelrack eller flera parallellkopplade rack som levererar likström till en enkel likströmsbuss.

Line-interactive
En UPS med en fristående växelriktare som måste göra en överkoppling vid strömavbrott, men som har snabbare överkopplingstider än en offline-UPS. Effektreglering och dämpning av spänningsstötar ingår för att skydda den anslutna lasten.

Low Voltage Disconnect (LVD)
En modul i Eaton-systemet som frånkopplar lasten från batterierna när batterispänningen understiger ett förinställt värde. LVD återinkopplar lasten till batterierna när batterispänningen överstiger ett förinställt värde.

M

Management Information Base (MIB)
Databasens struktur i ett Eaton-system.

Manual Bypass Switch (MBS)
En manuellt styrd överkopplingsbrytare som används för att kringgå UPS:ens större elektroniska komponenter, så att UPS:en kan servas utan att strömmen bryts.

Mappning
Tilldelning av fysiska enheter till logiska enheter, till exempel när en viss analog kanal (intern eller extern) anges som kanal för mätning av busspänning.

Maximal systemström
Den maximala ström som kan levereras av ett Eaton-system (exklusive batterier) under alla förhållanden. Normalt 120 % av systemets märkström.

MCB
Miniature Circuit Breaker – dvärgbrytare (automatsäkring). En precis, återställningsbar kretsskyddskomponent.

MDV
Metal Oxide Varistor – metalloxidvaristor. En icke-linjär halvledarkomponent som används som skydd mot spänningsstötar eller för spänningsbegränsning.

N

N+X UPS-redundans
Denna form av redundans skapar säker UPS-drift genom att eliminera alla felkritiska systemdelar i UPS:en.

National Electrical Code (NEC)
Normer och praxis för USA:s el- och elektronikindustri. Utvecklad av National Fire Protection Association i Quincy, Massachusetts. Publicerad första gången 1896.

Nätström
Den elektricitet som levereras från ett kraftbolag.

Network Transient Protector – Överspänningsskydd för nätverk
En RJ11-kontakt för skydd av telefon/modem (endast 120V-modeller) eller RJ45-kontakt för 10Base-T-nätverkskabel. Den isolerar den anslutna utrustningen, till exempel modem och faxmaskiner, från spänningsstötar.

Nödavstängning
Används för att omedelbart stänga av all elkraft till UPS:en och lasten. En nödavstängningsenhet används vanligen i ett nödläge för att förhindra skador på UPS:en och lasten. Vissa installationer i datarum kräver att en fjärrstyrd nödavstängningsfunktion (Remote Emergency Power Off – REPO) ingår i säkerhetssystemet.

Nollmodemkabel
En särskild kabel för att koppla samman två RS-232-portar eller -enheter, istället för att använda en modemanslutning.

Nominell systemspänning
Den utgående likspänning som brukar användas för att ange systemtyp, vanligen 24 V eller 48 V.

Nominellt värde (börvärde)
Ett angivet värde som antagits av praktiska skäl. Nominella spänningar är exempelvis värden som kretsar tilldelats så att kretsspänningarna enkelt kan behandlas som 120 V- eller 230 V-enheter.

O

Offline-UPS
En UPS-typ som strömförsörjer lasten direkt från nättuttaget och sedan överför batterikraft via en växelriktare om nätspänningen sjunker under ett fastställt värde. Tiden mellan strömavbrottet till dess växelriktaren startar kan vara så lång att det orsakar driftavbrott för vissa känsliga laster. Kallas även för standby-UPS.

Omformare
En anordning som ändrar elektrisk energi från en form till en annan, till exempel från växelström till likström.

Online-UPS
En UPS där växelriktaren är påslagen under normal drift och försörjer lasten med reglerad elkraft via en växelriktare eller omformare som konstant styr UPS:ens utgående växelström, oberoende av den ingående nätströmmen. Vid strömavbrott sker övergången till strömförsörjning via batterier utan fördröjning.

Output Enable Delay
Fördröjningen från det att primärsidan kopplas in till dess att utgångsströmmen börjar öka. Denna består av två delar: en fast fördröjningskomponent som kontrolleras av sekundärsidans styrkretsar och en justerbar fördröjning som kontrolleras av mikroprocessorn. Under denna period håller sig utspänningen på minst cirka 40 V.

Overvoltage Shutdown (OVSD)
En skyddsmetod där alla likriktarmoduler med en utspänning överstigande ett fastställt maxvärde stängs av.

P

Parallel Online-UPS
Online-teknik där UPS:en erbjuder redundant reglerad reservkraft så att den kritiska lasten är skyddad även om det uppstår fel på UPS:ens komponenter.

PSTN
Public Switched Telephone Network – det publika telefonnätet

R

Rå ström
Elektrisk ström som eventuellt kan innehålla oönskade elektriska signaler.

Rackmonterad UPS
En UPS som kan monteras i ett rack tillsammans med servrar, hubbar och annan utrustning.

Rectifier Magazine
En modul i Eaton-systemet som används för att ansluta likriktarna till andra moduler i Eaton-systemet.

Reducering och förstärkning (Buck and Boost)
En spänningsregleringsprocess som används när det råder ett överspännings- eller underspänningstillstånd i UPS:en. Vid underspänning förstärks spänningen och vid överspänning reduceras spänningen. Resultatet är minskat beroende av UPS-batteriet och ökad batterilivslängd.

Ren ström
Elkraft som anpassats och/eller reglerats för att avlägsna elektriska störningar från utgångsströmmen.

Redundans
Duplicering av element i ett system eller en installation för att höja driftsäkerheten.

Reglering
Ett sätt att begränsa spänningen till ett smalt intervall.

Reserv
Återstående tid innan batteriet är urladdat

RFI
Radio Frequency Interference – radiostörning

RM
Rectifier Magazine

RS-232
Kallas även serieportar. En metod för överföring av digital information där databitarna sänds sekventiellt över en linje.

RS-232C
En vanlig hårdvarukonfiguration av punkt-till-punkt-typ för seriell kommunikation.

RS-485
En hårdvarukonfiguration av flerpunktstyp för seriell kommunikation. Det finns ingen inbyggd metod för att upptäcka busskonflikter i RS-485, så högre skikt i protokollstacken måste ta hänsyn till detta.

S

Simple Network Management Protocol (SNMP)
Ett ”request-response”-protokoll som samlar in administrativ information från nätverksenheter och ger möjlighet att ange och övervaka konfigurationsparametrar.

Sinusvåg
Den sinusformade vågform som kännetecknar växelström.

Skalbar UPS
En expanderbar UPS som till exempel kan försörja en större last genom att utrustas med ytterligare kraftmoduler.

Slope Discrimination Method
Ett schema där referenspunkten för överspänningsfrånslag (Overvoltage Shutdown) faller med ökande last.

Snabbladdning
Att höja driftspänningen när ett batteri urladdats på grund av strömavbrott för att åstadkomma en snabb återuppladdning av batteriet.

SNMP
Simple Network Management Protocol

Standby Power System
Se Offline-UPS.

Start-On-Battery
Gör det möjligt för användaren att starta UPS:en utan strömförsörjning från elnätet.

Statuslysdioder
Lysdioder som anger UPS:ens status genom att tändas eller släckas.

Stickpropp
Kopplad till ena änden av den ingående strömkabeln. Stoppas in i ett nätuttag av hontyp.

Störningar
Elektriska signaler som uppträder slumpmässigt, sporadiskt eller över flera frekvensband och gör signalen eller informationen svårare att identifiera.

Stöt
En transient (eller kortvarig) ström-, spännings- eller effektvåg i en elkrets.

Ström
Den mängd elektricitet som flyter genom en ledare, till exempel en strömkabel.

Strömavbrott
Totalt avbrott i växelströmsnätet (kommersiell el).

Strömhanteringsprogramvara
Möjliggör övervakning och avstängning av UPS:en och den anslutna lasten.

Systemets märkström
Summan av likriktarnas märkströmmar i Eaton-systemet.

Systemspänning
Eaton-systemets nominella spänning, identisk med likriktarmodulernas spänning. 48 V eller 24 V.

T

Temperaturkompensation
Justering av likriktarnas utspänning för att uppnå optimal laddspänning för batteriet. Utgör en av komponenterna i systemets spänningsreglering och beräknas av övervakningsmodulen baserat på batteritemperaturen.

Temperaturgivare
En givare som används för att skapa en variabel utgångsström som återger temperaturen hos en komponent, normalt ett batteri.

Terminal
Ett kontaktdon för att ansluta en ledare till en elektrisk apparat.

Torrkontakt
Isolerade kontakter genom vilka slutanvändaren tillför en extern krets. Torrkontakter förser UPS:er med grundläggande kommunikationsfunktioner, till exempel övervakning och avstängning.

Transformator (T)
En enhet som ökar eller minskar spänningen hos en växelströmskälla.

Transient
Den snabba och radikala förändringen av en jämn sinuskurva som sker både för spännings- och strömvågformer under övergången från ett stationärt drifttillstånd till ett annat.

Trappstegsvåg
(Modifierad sinusvåg) Förbättrad version av fyrkantvågen som är lämpad för känsligare laster, men fortfarande inte håller lika hög kvalitet som en sinusvåg.

Trefasström (3Ø)
Ström som levereras från en enskild källa med tre uttag och med en fasförskjutning på 120° mellan var och en av de tre spänningarna och strömmarna.

Tvåfasström
Ström som levereras av en strömkälla med två utgångar med en fasförskjutning på 180 eller 120 grader.

U

UL
Underwriters Laboratories. Ett certifieringsorgan baserat i USA.

Underhållsladdning
Vid underhållsladdning erhåller batteriet en konstant spänning som tillför en svag ström. Kontinuerlig användning av denna metod torkar ut elektrolyten och korroderar plattorna, vilket reducerar batteriets potentiella livslängd med upp till 50 procent.

Underspänning (Brownout)
En reducering av nätspänningen utan att det leder till ett fullständigt strömavbrott.

Uppstartsfördröjning
Intervallet mellan påslag till dess att strömstyrkan börjar tillta. Det är summan av Primary Enable Delay och de fasta och justerbara delarna av Output Enable Delay.

UPS-topologi
Övergripande term som beskriver en UPS interna kretsar. Det finns tre grundläggande UPS-topologier: standby (offline), line-interactive och online.

Utbytbara batterier
UPS-batterier som användaren själv enkelt kan byta ut när enheten stängts av.

Utjämning
En process där hållspänningen ökas till utjämningsspänningen för att återuppladda eller utjämningsladda batterierna.

Utlösningsfördröjning (säkring)
En exakt utformad säkring som fungerar i situationer med höga läckströmmar utan att lösa ut.

Uttag
Alla punkter i ett ledningssystem varifrån ström tas för att försörja en last med elkraft.

V

Växelriktare
En maskin, enhet eller ett system som omvandlar likström till växelström.

Växelström (AC)
Ström som ändrar (alternerar) riktning med jämna mellanrum. Eftersom strömmen flyter lika lång tid i vardera riktningen blir strömmens medelvärde noll.

Växelströmsmätning
Mätning av växelströmmens inkommande spännings- och strömparametrar genom sampling. Resultaten av mätningarna används för att beräkna effektivvärdena för spänning, ström och effekt, och även för att beräkna effektfaktorn och frekvensen.

Verkningsgrad
Förhållandet mellan UPS:ens utgående och ingående effekt. Värdet anger hur många procent av den ingående effekten som finns tillgänglig som användbar utgående effekt. Till exempel levererar en UPS med 95 % verkningsgrad 95 % av den erhållna näteffekten till lasten. Den återstående effekten går förlorad i form av värme.

Volt (V)
Måttenheten för spänning. Spänning är det elektriska tryck som får strömmen att flyta i en ledare, till exempel en ledning.

Voltampere (VA)
Spänning (V) multiplicerat med ström (A); skenbar effekt. En enhet med märkvärdena 10 A och 120 V har en märkkapacitet på 1200 VA eller 1,2 kVA.

W

Walk-In
En gradvis upprampning av likriktarens utspänning (och ström) vid uppstart för att förhindra ett stort strömsprång vid ingången.

Walk-In-Time
Den tid det tar för en likriktare att uppnå utgångsmärkströmmen efter uppstartsfördröjningen. Kurvans lutning är fixerad så att en lägre utgångsström kommer att ha en kortare walk-in time.

Watt (W)
Måttenheten för aktiv effekt. Watt = VA x effektfaktorn

y

Y-koppling
En lastkoppling för en trefaskälla med en gemensam förbindelsepunkt och tre ut- eller ingående fasledningar.

Ö

Överbelastning
Ett tillstånd där lasten vill ha mer effekt från kraftkällan (till exempel en UPS) än vad kraftkällan är utformad att leverera.

Överkopplingsbrytare
En strömbrytare som överför ström från en krets till en annan utan att avbryta strömflödet.

Övervakningsmodul
Den modul som övervakar och styr likströmssystemets drift.