Rack Power Module product image

โมดูลจ่ายไฟในตู้แร็ค (RPM) ของ Eaton

RPM ของ Eaton ช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูล โดยให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 36 kW ในตู้อุปกรณ์ขนาด 3U เชื่อมต่อโดยตรงจากยูพีเอสที่ใช้ไฟฟ้า 3-เฟส (เช่น ยูพีเอสรุ่น Blade ของ Eaton) หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสำรอง เช่น ePDU ของ Eaton ตำแหน่งขั้วสิบสองตำแหน่งทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าโดยสามารถกำหนดรูปแบบอินพุต เอาต์พุต และแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้ตามที่ต้องการ

คุณสมบัติ

  • ให้การจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักแบบ 3-เฟสไปยังอุปกรณ์จ่ายไฟสำรองในลักษณะ Plug-and-Play
  • รองรับโหลดต่างๆ ในศูนย์ข้อมูลที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า โครงสร้างสายไฟ และผังการวางระบบที่แตกต่างกัน
  • จ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบ 3-เฟสไปยังขั้วทั้ง 12 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็นสองชุด ชุดละหกขั้ว และสามารถเลือกประเภทเต้ารับสำหรับเอาต์พุตได้
  • ไฟ LED สำหรับ “ปรับค่าพลังงานไฟฟ้า” ทำให้ผู้ใช้เห็นภาพของโหลดต่างๆ ในวงจร ลดโอกาสการจ่ายไฟฟ้ามากเกินขนาด และการตัดวงจรด้วยเบรกเกอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ
  • ให้ข้อมูลโหลดทางด้านหน้าของตู้แร็ค ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสายไฟแต่ละเส้นที่ด้านหลังตู้อุปกรณ์ (Hot Isle)
  • ทางเลือกในการตรวจสอบวงจรสาขาช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบโหลดบนเครือข่าย
  • ใช้เนื้อที่การติดตั้งในตู้แร็ค EIA ขนาด 19 นิ้วเพียง 3U (หรือติดตั้งบนผนัง) โดยรวมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งทั้งหมดเอาไว้แล้ว
  • ลูกค้าสามารถติดตั้งและทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องรับบริการจากช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรอง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยย่อ
เอกสารตีพิมพ์ของผลิตภัณฑ์