การต่อยูพีเอสแบบขนานด้วยเทคโนโลยี Hot Sync® ของ Powerware

เทคโนโลยี Hot Sync® ของ Powerware ได้ผ่านการทดสอบใช้งานจริงและได้รับการติดตั้งมาแล้วหลายพันแห่งทั่วโลก จนได้กลายมาเป็นมาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล

เทคโนโลยีนี้ทำให้สามารถเชื่อมต่อโมดูลหลายโมดูลเข้าด้วยกันเพื่อทำงานแบบขนานโดยไม่ต้องมีการสื่อสารระหว่างโมดูล ทำให้ระบบไม่เกิดตำแหน่งที่เกิดความเสียหายซึ่งทำให้ระบบหยุดทำงานดังเช่นที่เกิดขึ้นในระบบขนานดั้งเดิม และยังช่วยเพิ่มเวลาการทำงานสูงสุด

การทำ Redundant แบบ Hot Sync ทำให้สามารถติดตั้งยูพีเอสของ Eaton แบบขนาน N+x ได้สูงสุด 4 เครื่อง โดยโมดูลยูพีเอสแต่ละตัวร่วมกันจ่ายไฟให้กับโหลดที่มีความสำคัญ หากโมดูลใดโมดูลหนึ่งล้มเหลว โหลดที่สำคัญยังคงได้รับการปกป้องและรับพลังงานไฟฟ้าจากยูพีเอสอย่างต่อเนื่องเต็มที่ 100% การวินิจฉัยภายในระบบทำให้สามารถคัดแยกโมดูลยูพีเอสที่ชำรุดออกจากบัสที่สำคัญ โดยที่ยูพีเอสเครื่องอื่นยังคงจ่ายไฟให้โหลดอย่างเต็มที่

เทคโนโลยี Hot Sync ทำให้โมดูลยูพีเอสทำงานคู่ขนานกันได้สูงสุดถึง 8 โมดูล เพื่อเพิ่มความสามารถในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ สามารถทำ Redundant ได้โดยเพิ่มโมดูลยูพีเอสมากกว่าปริมาณที่จำเป็นในการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์ต้องการกำลังไฟฟ้า 800 kVA การใช้ยูพีเอส 400 kVA จำนวน 3 เครื่องเท่ากับเป็นการทำ Redundant แบบ N+1 โดยให้ยูพีเอสจำนวน 2 เครื่องจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์และอีกหนึ่งเครื่องสำรองไว้

เทคโนโลยี Hot Sync ของ Powerware สามารถใช้งานได้กับยูพีเอสรุ่น 9155, 9355, 9390, 9395 และ Blade ของ Eaton