Các gói bản quyền của phần mềm Quản trị nguồn thông minh IPM và các tính năng quản trị

Có 03 gói bản quyền cho Phần mềm Quản trị nguồn thông minh gói bản quyền Cơ bản, gói bản quyền Bạc và gói bản quyền Vàng. Gói bản quyền Vàng là gói cao cấp nhất, cho phép sử dụng hết tất cả các tính năng quản trị, bao gồm khả năng giám sát và quản trị cả các thiết bị nguồn của hãng khác ngoài Eaton. Chi tiết bên dưới đây sẽ cung cấp thông tin các tính năng của các gói bản quyền.

Các đặc điểm Quản trị Nguồn Tiêu chuẩn Gói Cơ bản (miễn phí)

Quản trị tối đa 10 thiết bị/ nút mạng
Gói Bạc

Quản trị tối đa 100 thiết bị/ nút mạng
Gói Vàng

Quản trị nhiều hơn 100 thiết bị/ nút mạng
Các tính năng lợi ích
Bảo vệ các máy chủ thông thường (IPP) và các máy chủ ảo Tắt (shutdown) an toàn các máy chủ
Module tắt (shutdown) hệ thổng tủ đĩa lưu trữ Tắt (shutdown) hệ thổng tủ đĩa lưu trữ từ xa
Trình điều khiển thông thường và các thiết bị của hãng khác Giám sát các thiết bị của hãng khác thông qua trình điều khiển SNMP thông thường
Chính sách cài đặt Thiết lập các chính sách vận hành liên tục về nguồn điện và sự kiện môi trường cho các nhóm thiết bị
Điều khiển các ổ cắm đầu ra của thanh phân phối nguồn ePDU Kích hoạt điều khiển theo chính sach các ổ cắm đầu ra của thanh phân phối nguồn ePDU
Kích hoạt các tính năng Cao cấp dựa trên các sự kiện Tiêu chuẩn Sử dụng các sự kiện tiêu chuẩn trong các chính sách cài đặt
Kích hoạt các tính năng Cao cấp dựa trên các sự kiện tùy biến - Người dùng tự định nghĩa các sự kiện trong mục chính sách cài đặt
Các hành động phản ứng cho thiết bị sử dụng SSH thông thường - Dễ dàng tự định nghĩa các hành động phản ứng cho các thiết bị sử dụng SSH
Hỗ trợ quản lý thiết bị nguồn của hãng khác - - Thiết lập các chính sách vận hành liên tục dựa trên các sự kiện đưa ra bởi các thiết bị của hãng khác
 
Đặc điểm Ảo hóa thiết bị hạ tầng Gói Cơ bản (miễn phí)

Quản trị tối đa 10 thiết bị/ nút mạng
Gói Bạc

Quản trị tối đa 100 thiết bị/ nút mạng
Gói Vàng

Quản trị nhiều hơn 100 thiết bị/ nút mạng
Các tính năng lợi ích
Cài đặt với phần mềm VMware vCenter Tích hợp quản trị nguồn với môi trường phần mềm vCenter
Cài đặt với phần mềm Citrix XenCenter Tích hợp quản trị nguồn với môi trường phần mềm Citrix XenCenter
Các hành động phản ứng cơ bản của hệ thống:
  • Tắt (shutdown) các tủ đĩa lưu trữ
  • Tắt (shutdown) các máy chủ Host ảo
  • Tắt (shutdown) các máy chủ con ảo
  • Đăng nhập/Thoát khỏi chế độ bảo trì
•* •* Thực hiện việc tắt (shutdown) mềm mại tuân theo chính sách vận hành liên tục các máy chủ con ảo, các máy chủ Host ảo, các tủ đĩa tùy chọn, và/ hoặc đăng nhập/thoát khỏi chế độ bảo trì.
Các tính năng Cao cấp

Cho các máy VM/Volume:

  • Tắt thiết bị
  • Tắt (shutdown) các máy chủ con ảo
  • Di chuyển các máy chủ con ảo sang các máy chủ Host ảo
Cho các máy chủ Host:
  • Tắt (shutdown) VMware vApp
  • Tự động thực hiện quy trình khôi phục VMware SRM Recovery
- •* Cắt giảm các thiết bị bằng cách tích hợp các chính sách về tắt thiết bị VM với các chính sách vận hành liên tục.

Cài đặt một đối tượng VM hoặc nhóm đối tượng VM cụ thể để tắt (shutdown) và/ hoặc di chuyển trong các chính sách về tắt thiết bị.

Cài đặt đối tượng cho VMware vApp để shutdown trong chính sách về tắt các thiết bị.

Tự động kích hoạt thực hiện quy trình khôi phục VMware SRM Recovery khi đạt đến ngưỡng thời gian đã cài đặt trước.

Mức độ ảo hóa hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin
  • Tắt các nhóm ảo hóa hoàn toàn
- •* Thực hiện tắt an toàn và khôi phục lại các VMs và máy chủ Host hoạt động trong môi trường yêu cầu tính sẵn sàng cao
 
Giải pháp kết nối với thiết bị công nghệ thông tin của nhà cung cấp khác Gói Cơ bản (miễn phí)

Quản trị tối đa 10 thiết bị/ nút mạng
Gói Bạc

Quản trị tối đa 100 thiết bị/ nút mạng
Gói Vàng

Quản trị nhiều hơn 100 thiết bị/ nút mạng
Các tính năng lợi ích
Quản trị Cisco UCS Bảo vệ nguồn cho các thiết bị Cisco UCS trong chính sách vận hành liên tục.
Tủ lưu trữ NetApp Kích hoạt tắt các tủ lưu trữ NetApp trong chính sách vận hành liên tục.
CA Nimsoft Mở trực tiếp ứng dụng IPM bên trong Nimsoft
 
Các gói Quản trị Gói Cơ bản (miễn phí)

Quản trị tối đa 10 thiết bị/ nút mạng
Gói Bạc

Quản trị tối đa 100 thiết bị/ nút mạng
Gói Vàng

Quản trị nhiều hơn 100 thiết bị/ nút mạng
Các tính năng lợi ích
Gói phần mềm Quản trị Eaton IPM cho VMware vRealize Operations Manager - Quản trị và phân tích các thông tin về nguồn điện trực tiếp bên trong VMware vRealize.

*Không kèm theo với các bộ lưu điện nhóm Eaton Essential UPS (9E và 93E) và các bộ lưu điện của hãng khác.
  Nếu khách hàng đang sử dụng UPS của hãng khác thì cần phải mua gói bản quyền Vàng để có thể kích hoạt sử dụng được các tính năng ảo hóa Cơ bản và Cao cấp.