green grass and trees

Зелен дизайн

Eaton работи постоянно с клиентите, за да разработва решения, които водят до устойчив растеж по целия свят. Нашите UPS решения се стремят да постигнат несравнима енергийна ефективност, ефективно използване на ресурсите, максимално използване на рециклируемите материали и намаляване на емисиите през целия експлоатационен живот на продукта – от началото до края.

Зелен дизайн - Данни

Вижте по-долу четирите стъпки в жизнения цикъл на продуктите на Eaton със „зелен дизайн“ (Green by Design) – от проектирането и производството до употребата и края на експлоатационния живот.

Оценка на жизнения цикъл (LCA)

Съобразяването с околната среда е част от процеса на проектиране в Eaton. Четири характеристики направляват дизайнерския екип по време на неговата работа: енергийна ефективност, ефективност на ресурсите, рециклиране и спазване на законовите изисквания. Процесът на оценка на жизнения цикъл (LCA) се използва за събиране на информация за потенциалното въздействие на продукта върху околната среда. Този процес важи за избрани продукти и оценките спазват стандартите ISO 14040/14044.

Обобщен доклад за оценката на жизнения цикъл на Eaton 93PM UPS относно околната среда (pdf)

„Резултатите от LCA за Power Xpert 9395P UPS показват, че 74% от въздействията произлизат от енергийни загуби в UPS устройството, а 25% – от енергията за охлаждане“. За повече информация, моля, свържете се с LCA@eaton.com

Вещества и материали

Директива RoHS (2011/65/EС): Ограничения за употреба на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване

Директивата се прилага за електрически и електронни продукти и ограничава използването на някои вещества, като например тежки метали и вещества, забавящи горенето в хомогенни материали. Eaton прилага проактивен подход към законодателството в областта на околната среда и съответно се стреми да спазва Директивата RoHS още преди тя да е станала законово изискване.

Статутът по RoHS на всеки продукт може да се намери в EC DoC.

Регламент REACH (EО 1907/2006): Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали

Регламентът се прилага за всички електрически продукти и има за цел да намали използването на опасни химикали в производството. Eaton постоянно следи използването на веществата, които попадат в обхвата на Регламент REACH в своя производствен процес. Доколкото ни е известно нашите продукти не съдържат вещества, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC), и ако някога подобни вещества бъдат открити над граничния праг, ние ще го съобщим на нашите клиенти, както се изисква.

Изтеглете писмото, ангажиращо Eaton с Регламент REACH, за 1ph UPS и писмото, ангажиращо Eaton с Регламент REACH, за 3ph UPS

Стандартът IEC 62474 (Деклариране на материали за продукти на/за електротехническата промишленост) се използва като насока за събиране на информация за веществата и материалите за нашите UPS устройства.

Международни комисии и организации

Eaton демонстрира ангажимента си за опазване на околната среда чрез своето участие в комисиите по стандартизация на IEC (Международна електротехническа комисия), изследователски проучвания на разпоредбите и нестопански дейности, като например организацията Green Grid и програмата Energy Star.

Изтеглете писмото, ангажиращо Eaton с IEC 62040-4, за 1ph UPS и ePDU и писмото, ангажиращо Eaton с IEC 62040-4, за 3ph UPS

Управление на околната среда, безопасността и здраветоh

Eaton се фокусира върху изграждането на устойчиви дейности и продукти чрез стандартизация в световен мащаб на своите програми и практики за опазване на околната среда, здравето и безопасността (EHS). Нашата глобална програма за управление на околната среда, здравето и безопасността (MESH) представлява единна система, която обединява съществуващите програми (ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, OSHA VPP) в една интегрирана система за управление.

За повече информация посетете: EHS в Eaton

За да видите сертификатите (ISO 14001 за нашите обекти и производствени предприятия, посетете раздела за качество на захранването на сайта за сертификати.


Зелена технология

Eaton разработва решения, които водят до устойчив растеж по целия свят. Нашите инженери постоянно разработват интелигентни решения за подобряване на екологичните и икономическите показатели. Сред тях са и редица енергийноефективни и екологични технологии. За да видите как може да ви помогне нашата технология, използвайте калкулатора за обща цена на притежаване (TCO) и научете как UPS на Eaton ще работи с вашия профил на товар.

Система за пестене на енергия (ESS)

ESS осигурява изключително висока енергийна ефективност и надеждност при нормални условия на работа, когато товарът се подава през статичен паралелен превключвател. UPS устройството от своя страна (токоизправител и преобразувател) се задейства само когато централното захранване прекъсне или излезе извън предварително определените граници по отношение на напрежение и честота. Продуктите на Eaton предлагат изключително висока енергийна ефективност в сравнение с други решения, както и бързо превключване към преобразувателя в случай на проблем с централното захранване, предотвратявайки загуба на данни или смущения на изхода. Това прави системата по-надеждна по отношение на товара. Продуктите, които използват тази технология са UPS на Eaton 91PS и 93PS, Eaton 93PM и Power Xpert 9395P.

Технология за лесен тест на капацитета (ECT)

Технологията ECT позволява на потребителя да тества пълната мощност при пълен товар без необходимост от външен товар, елиминирайки нуждата от включване на тестов товар на мястото на монтаж, което води до пестене на енергия чрез използване на резервна мощност. Продуктите, които използват тази технология, са UPS на Eaton 93E, Eaton 91PS и 93PS, Eaton 93PM и Power Xpert 9395P.

Технология Hot Sync

Чрез технологията HotSync няколко UPS устройства могат да бъдат свързани паралелно за увеличаване на мощността на захранването. Предимството на технологията HotSync се състои в това, че няма нужда да купувате прекалено големи UPS устройства, за да се справите с потенциалните бъдещи нужди. Можете да започнете с един модул и да добавяте мощност, когато е необходимо. Продуктите, които използват тази технология, са BladeUPS, UPS на Eaton 9PX, Eaton 9155, Eaton 93E, Eaton 91PS и 93PS, Eaton 93PM и Power Xpert 9395P.

Технология за усъвършенствано управление на батерии (ABM)

ABM удължава живота на батериите чрез прилагане на тристепенен метод на зареждане, като по този начин намалява отпадъците и използваните материали. Елиминирайки нуждата от постоянно зареждане, ABM помага и за намаляване на консумацията на енергия и удължаване на живота на батерията. Продуктите, които използват тази технология, са BladeUPS, UPS на Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton 5SC, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA), Eaton 9PX (5-22 kVA), Eaton 9155, Eaton 93E, Eaton 91PS и 93PS Eaton 93PM и Power Xpert 9395P.

Батерии с „гореща“ замяна

Тази технология позволява батериите да бъдат заменяни, сменяни или отстранявани, без да се спира работата на оборудването, което намалява отпадъците и минимизира времето на престой. Продуктите, които използват тази технология, са BladeUPS, Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton EX, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA), Eaton 9PX (5-22 kVA).

, Eaton 91PS и 93PS

Технология EcoControl

EcoControl автоматично спира периферните устройства, когато основното устройство бъде изключено, което води до 30 на сто пестене на енергия. Тази иновативна технология може да изиграе важна роля за намаляване на сметките за ток. Продуктите, които използват тази технология, са Eaton Protection Station, Eaton Ellipse ECO и Eaton Ellipse PRO.

Край на експлоатационния живот

Политиката на Eaton за края на експлоатационния живот включва разработването на продукти, които имат минимално въздействие върху околната среда. Ние се ангажираме да се придържаме към следните законодателни разпоредби, когато е приложимо:

ИУЕЕО (WEEE) (Директива 2012/19/EС):
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Писмо, ангажиращо Eaton с ИУЕЕО, за 1ph UPS и писмо, ангажиращо Eaton с ИУЕЕО, за 3ph UPS

Батерии (Директива 2006/66/ЕО):
Батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори
Писмо, ангажиращо Eaton с Директивата за батериите, за 1ph UPS и писмо, ангажиращо Eaton с Директивата за батериите, за 3ph UPS

Опаковки (Директива 94/62/EC):
Опаковки и отпадъци от опаковки
Писмо, ангажиращо Eaton с Директивата за опаковките, за 1ph UPS и писмо, ангажиращо Eaton с Директивата за опаковките, за 3ph UPS

Eaton отчита екологичните ефекти от пакетирането и преработването на нашите продукти в края на живота им. Ние помагаме за по-отговорно демонтиране, а инструкциите за края на живота са достъпни при рециклиране.

До 90% от оловно-киселинните батерии се рециклират и голяма част от получения материал може да се използва за производството на нови батерии.

Повече информация