Eaton BladeUPS Maintenance bypass cabinet product image

เครื่องจ่ายไฟสำหรับยูพีเอสรุ่น Blade พร้อมบายพาสสำหรับการบำรุงรักษา

เครื่องจ่ายไฟ (PDU) สำหรับยูพีเอสรุ่น Blade ของ Eaton พร้อมบายพาสสำหรับการบำรุงรักษา ได้รวมเอาความสามารถในการแปลงพลังงานไฟฟ้า การจ่ายพลังงานไฟฟ้า และบายพาสสำหรับการบำรุงรักษาเข้าไว้ในตู้อุปกรณ์เพียงตู้เดียว เพื่อการใช้สอยพื้นที่อันมีค่าให้ได้ประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับ

  • แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าลงจาก 480 โวลต์ เป็น 208/120 โวลต์
  • หม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง TP-1 ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการระบายความร้อนสำหรับศูนย์ข้อมูล
  • จ่ายพลังงานไฟฟ้าจากโมดูลยูพีเอสรุ่น Blade ของ Eaton ทั้งหมดในตู้แร็คไปยังอุปกรณ์ในระบบสารสนเทศ
  • สามารถดำเนินการให้บริการ ทดสอบ และบำรุงรักษาโมดูลยูพีเอสรุ่น Blade ของ Eaton ทั้งหมดในตู้แร็คโดยไม่รบกวนการจ่ายไฟไปที่โหลดที่มีความสำคัญ

คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมจากพีดียูสำหรับยูพีเอสรุ่น Blade พร้อมบายพาสสำหรับบำรุงรักษา…